Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków polegająca na odtworzeniu chodnika

Gmina Szprotawa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-300 Szprotawa, Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683760580 , fax. 683762220
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szprotawa
  Rynek 45
  67-300 Szprotawa, woj. lubuskie
  tel. 683760580, fax. 683762220
  REGON: 970770445

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej we wsi Henryków polegająca na odtworzeniu chodnika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Opis stanu istniejącego. Przedsięwzięcie obejmuje odcinek od granicy miejscowości od strony Szprotawy do wjazdu na osiedle bloków mieszkalnych we wsi Henryków. Na odcinku od granicy miejscowości do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr 81/27 zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 35x35xm na podsypce piaskowej ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm. Stan techniczny chodnika jest bardzo zły. Płytki są połamane, a obrzeża pokruszone. W pozostałej części drogi występuje szczątkowy chodnik który nie nadaje się do remontu. Rozwiązanie projektowe. Funkcja , charakterystyczne parametry techniczne. Przebieg trasy chodnika i jego geometria zostały dostosowane do przebiegu drogi w stanie istniejącym . Początek opracowania stanowi dowiązanie do istniejącego ciągu pieszego na ulicy Henrykowskiej w Szprotawie a koniec opracowania zlokalizowano na wjeździe do osiedla bloków mieszkalnych. Przebieg trasy chodnika usytuowany jest przy krawędzi jezdni drogi gminnej (dz. nr 126). Projektowany chodnik ograniczony jest od strony jezdni ulic krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm a po stronie przeciwnej obrzeżem betonowym 8x30 cm. Szerokość chodnika 1,2 – 1,5m. Dokładny przebieg trasy i zakres przedstawiony jest na załączniku graficznym (planie sytuacyjnym) Konstrukcja nawierzchni. - nawierzchnia z kostki brukowej fazowanej – 8 cm - podsypka cementowo- piaskowa 1 : 4 - 5 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/32 mm – 15 cm - warstwa odcinająca z piasku - 10 cm - krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem Uzbrojenie podziemne. W pasie drogowym zlokalizowana jest : 1. infrastruktura teletechniczna 2. infrastruktura wodociągowa 3. infrastruktura energetyczna 4. oświetlenie uliczne 5. kanalizacja sanitarna 6. instalacja gazowa W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego należy wykonać roboty tak by tych kolizji uniknąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem czy przebudować kolidujące uzbrojenie Wszelkie prace budowlane w obrębie urządzeń podziemnych powinny być prowadzone pod nadzorem administratora urządzenia oraz zgodnie z uzgodnieniami . Roboty ziemne Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta Przy wykonywaniu robót koparką należy liczyć się z możliwością napotkania urządzeń obcych, które nie zostały zaznaczone na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Jeżeli w czasie odspajania gruntów napotka się kable lub inne przewody instalacyjne nie ujawnione na „Mapie jednostkowej” Wykonawca winien dokonać wpisu do dziennika budowy oraz niezwłocznie powiadomić o tym zainteresowaną jednostkę i prowadzić roboty pod jej nadzorem. Stan prawny gruntów. Roboty budowlane wykonywane będą w pasie drogowym przedmiotowej drogi dz. nr 126 oraz na działkach nr 81/32 i 81/45 stanowiące własność Gminy Szprotawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium zgodnie z art. 45 ustawy Pzp w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach