Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 843 539 P w miejscowości Bierzów na długości 1204 mb od 0+000 do 1+204

Urząd Gminy Kobyla Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 63-507 Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7316283 , fax. 062 7316283
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kobyla Góra
  pl. Wiosny Ludów 1 1
  63-507 Kobyla Góra, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7316283, fax. 062 7316283
  REGON: 00053860400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 843 539 P w miejscowości Bierzów na długości 1204 mb od 0+000 do 1+204
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej nr 843 539P w miejscowości Bierzów na długości 1204 mb, zgodnie z załączoną dokumentacją. Zakres opracowania obejmuje modernizację drogi gminnej poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.463,09 zł. słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 09 groszy. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wpłata przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Gmina Kobyla Góra, Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie, Oddział w Kobylej Górze, nr rachunku bankowego: 58 8413 0000 0127 7751 2000 0003 z dopiskiem: Przebudowa drogi gminnej nr 843 539P w miejscowości Bierzów na długości 1204 mb; Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w formie pieniężnej uznaje się za wniesione z chwilą jego wpływu na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 1 b-e, do oferty należy wpiąć kserokopię dokumentu, natomiast oryginał umieścić w kopercie bez spinania z ofertą. 6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty dopuszczalną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca: a) którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. b) w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw - chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Zamawiający zwraca wadium: -wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ar.46 ust.4a ustawy Pzp, -wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kobylagora.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach