Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej nr 109505L w m. Tarnogród, w km od 0+003,50 do 0+ 240,00.


Gmina Tarnogród ogłasza przetarg

 • Adres: 23420 Tarnogród, ul. T. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 897 161 , fax. 846 897 731
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarnogród
  ul. T. Kościuszki 5
  23420 Tarnogród, woj. lubelskie
  tel. 846 897 161, fax. 846 897 731
  REGON: 55148000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej nr 109505L w m. Tarnogród, w km od 0+003,50 do 0+ 240,00.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na: roboty ziemne (poszerzenia, wykonanie nasypu, uzupełnienie poboczy), przebudowa nawierzchni bitumicznej (drogi i zjazdów ) ok. 1564,65m2, przebudowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej ok. 95m2, przebudowa i budowa chodników ok. 430m2, Celem inwestycji jest również budowa kanalizacji deszczowej w związku z przebudową drogi gminnej Nr 109505L w m. Tarnogród. Zakres obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej deszczowej z rur PVC -U SN8 o średnicach DN 400 do DN 200mm, montaż separatora substancji ropopochodnych oraz wyposażenie sieci i przyłączy w studzienki przelotowe i osadnikowe betonowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert tj. do 28.02.2018r. godz.1100 wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: • pieniądzu; • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; • gwarancjach bankowych; • gwarancjach ubezpieczeniowych; • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie : Bank Spółdzielczy w Tarnogrodzie 51 9637 0001 2001 0000 0404 0012. 4. Wniesienie wadium w terminie oznacza uznanie kwoty na rachunku bankowym do dnia do 28.02.2018 r. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wybrał wadium, w formie innej niż pieniądz, do oferty należy dołączyć (podpisaną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub umocowanego przedstawiciela) kopię dokumentu. Oryginał dokumentu Wykonawca dostarcza w wyznaczonym terminie tj. do dnia do 28.02.2018 r. do pokoju nr 17 w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, a także w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp. Uwaga! Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w banku nie zapewniającym bankowej obsługę budżetu gminy. Wpłata gotówkowa nie spełnia wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 7. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 7.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22, ust. 5 pkt 1 – 4 i 8 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 Wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ. 5.2 Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia – jeśli uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (jeżeli dotyczy). 5.3 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 5.4 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (osoby zdolne do wykonywania zamówienia) (jeżeli dotyczy). 5.5 Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (niezbędna wiedza i doświadczenie) (jeżeli dotyczy). 5.6 Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom - Załącznik nr 8 do SIWZ. 5.7 Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Suma wartości kosztorysów winna stanowić cenę brutto za wykonanie zamówienia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji szczegółowej. 5.8 Harmonogram rzeczowo-finansowy. 5.9 Kopia dowodu wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach