Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek

Gmina Stryków ogłasza przetarg

 • Adres: 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7198002 , fax. 42 7198193
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stryków
  ul. Kościuszki 27 27
  95-010 Stryków, woj. łódzkie
  tel. 42 7198002, fax. 42 7198193
  REGON: 47205783300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strykow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej do gruntów rolnych w m. Michałówek Młynek gm. Stryków o długości 1 471,4 m. Odcinek I od km. 0+ooo do km 0+379,70 to droga wewnętrzna od skrzyżowania z droga gminną 120324 E do skrzyżowania z drogą gminną nr 120325 E, odcinek II od km 0+000 do km. 1+091,70 to odcinek drogi gminnej nr 120325 E. Szerokość drogi 5 m, szerokość poboczy 0,75 m. Konstrukcja drogi: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm jako podbudowa zasadnicza o grubości 20 cm, warstwa wiążąca z nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm, warstwa ścieralna o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 3 cm, pobocza - nawierzchnie żwirowe (pospółka) o grubości 15 cm i szerokości 0,75 m. Wykonanie przepustu 2x800 mm z HDPE oraz 2 przepustów ? 600 mm z HPDE. Oczyszczenie rowów z namułu i wyprofilowanie skarp. W ramach przedmiotu zamówienia należy również oznakowanie pionowe drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu. Szczegóły konstrukcyjne zawarte są w załączonym projekcie budowlanym, specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót. Załączony do ogłoszenia przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji na podstawie projektu oraz wizji w terenie. Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Roboty budowlane są zaliczone do XXV kategorii obiektów budowlanych prowadzone będą zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę Nr 1083/2012 wydaną przez Starostę Zgierskiego, więc ich rozpoczęcie i zakończenie wymaga zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego wraz z wszelkimi konsekwencjami. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wprowadzoną do zasobu geodezyjno - kartograficznego Starostwa Powiatowego w Zgierzu (również w wersji elektronicznej - z rozszerzeniem plików .dwg lub .dxf) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, którą należy dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 45 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Oznaczenie wg CPV: 45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg. Wykonawca może powierzyć część zamówienia podwykonawcy/om z tym, że Zamawiający żąda wskazana w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy/om. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Strykowie 528785 0002 2001 0000 1993 0006 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 z 2010 r. Nr 96, poz. 620), 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty, 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia wadium należy złożyć w pokoju nr 21 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 Ustawy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 Ustawy. 9. Złożenie oferty niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.strykow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl