Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu.

Gmina Osie ogłasza przetarg

 • Adres: 86150 Osie, ul. Dworcowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 329 540 , fax. 523 329 540
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osie
  ul. Dworcowa 6
  86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 329 540, fax. 523 329 540
  REGON: 9235104400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej - ul. Hoffmanna w Osiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Osie. Droga obsługuje ruch lokalny na terenie osiedla Hoffmanna w we wsi Osie. Zadanie obejmuje przebudowę nawierzchni drogi na odcinku 0,6 km. wraz z budową nowej linii oświetleniowej z szafką sterowania i 13 lampami oświetlenia drogowego. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1. W ramach przebudowy drogi zostanie wykonana nowa jezdnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szerokość projektowanej jezdni wyniesie 6,0 m wraz z wykonanymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m. Chodnik o szer. 2 mb. zostanie wykonany z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Droga oznakowana znakami pionowymi. Wody roztopowe i opadowe odprowadzane będą za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych oraz 10 studni chłonnych. Inwentaryzacja powykonawcza drogi – 0,6 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca , który wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy. Formularz ofertowy. Obowiązek informacyjny RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach