Przetargi.pl
Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23400 Biłgoraj, ul. Zamojska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6860028, 6868099 , fax. 846 864 259
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Biłgoraj
  ul. Zamojska 96
  23400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6860028, 6868099, fax. 846 864 259
  REGON: 95001499500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bilgoraj.lublin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 171; 172; 175; 177 W LEŚNICTWIE NADRZECZE OD KM 1+490 DO KM 3+580,20 1.Zakres i rodzaj prac: -długość przebudowywanej drogi w osi – 2090,2mb -szerokość jezdni ok. 3,5 m -powierzchnia jezdni ok.8200 m2 -powierzchnia poboczy ok.3280m2 -mechaniczne karczowanie pniaków -profilowanie koryta drogi, -miejscowe wyniesienie korony drogi, -wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych, -miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, -wykonanie przepustów, -wykonanie nieulepszonej nawierzchni drogi (łączna grubość 25 cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową Zadanie nr 2 PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W ODDZ. 100; 101; 102; 103; 104; 112 W LEŚNICTWIE BISZCZA OD KM 0+000 DO KM 2+765 -długość drogi w osi -2765 mb -szerokość jezdni 3,5 m -powierzchnia jezdni wraz z poszerzeniem 9756,5 m2 -mijanki o powierzchni 125 m2 -składnice o pow. 1350 m2 - mechaniczne karczowanie pniaków, - profilowanie koryta drogi , - miejscowe wyniesienie korony drogi, - wykonanie i wyprofilowanie poboczy gruntowych - miejscowe odtworzenie i wykonanie rowów odwadniających koronę drogi, - wykonanie przepustów, - wykonanie nawierzchni nieulepszonej drogi (łączna grubość 25cm po utwardzeniu) z kruszyw drogowych dopuszczonych dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy i 00/100 zł) 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO BP S.A o/BIŁGORAJ 74 1020 5385 0000 9202 0028 0842 z dopiskiem na blankiecie przelewu – „Wadium na przebudowę dróg w Leśnictwach Biszcza i Nadrzecze . Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie pieniężnej do kasy Zamawiającego. 4.Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie w pokoju nr 03 (kasa) w siedzibie Zamawiającego, lub załączyć do oferty, w sposób, który pozwoli bez zdekompletowania oferty zwrócić oryginał dokumentu Wykonawcy. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób czytelny umożliwiający identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona. 5.Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem ust. 12, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.Zamawiający również zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia, nie złoży z przyczyn leżących po jego stronie, dokumentów i oświadczeń na okoliczność spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pełnomocnictw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub nie wyrazi zgody na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności treści oferty ze SIWZ niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez tego Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje do tego warunku żadnego opisu wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) szczegółowy kosztorys ofertowy, 2) projekty ewentualnych umów z podwykonawcami, obejmujące swoim zakresem części zamówienia, które Wykonawca zmierza powierzyć podwykonawcom. 3) aktualną polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.500.000,00 zł., 4) wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami /zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - nie mniej niż 3 osoby/wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach