Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PABIANICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO


Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, Warzywna
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 215-97-72 , fax. 42 215-95-22
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich
  Warzywna 1
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 215-97-72, fax. 42 215-95-22
  REGON: 365914881
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.pabianice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W PABIANICACH BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulic gminnych w Pabianicach będących w zarządzie Zamawiającego. 1.1 Część I: a) ul. ŚWIĘTOKRZYSKA (Moniuszki – Orla) o powierzchni jezdni, zjazdów i chodników ok. 2370 m2 b) ul. HERMANOWSKA o powierzchni jezdni ok. 3280 m2 c) ul. ŚWIERKOWA, ŻNIWNA o powierzchni jezdni ok. 2061 m2 1.2. Część II: a) ul. BRZOZOWA o powierzchni jezdni ok. 730 m2 1.3. Część III: a) ul. NAPIERSKIEGO o powierzchni jezdni ok. 535 m2 b) ul. WIERZBOWA i ŻABIA o powierzchni jezdni i poboczy ok. 1 800 m2 1.4. Część IV: a) ul. OSIKOWA ( od skrzyżowania z drogą bez nazwy do ul. Dereniowej) o powierzchni jezdni ok. 2618 m2 b) ul. PODGÓRNA (Myśliwska – Modra) o powierzchni jezdni ok. 910 m2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według powyższego podziału. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) W przypadku składania oferty na część I - 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), b) W przypadku składania oferty na część II – 1.500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). c) W przypadku składania oferty na część III – 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych), d) W przypadku składania oferty na część IV - 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - cząstkowe kosztorysy ofertowe sporządzone z wykorzystaniem tych samych co przedstawione przez Zamawiającego w przedmiarach robót (kosztorysach nakładczych) pozycji, z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S, - wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach