Przetargi.pl
Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben VII


Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 66600 Krosno Odrzańskie, ul. Fryderyka Chopina
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 836 098 , fax. 683 836 098
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Fryderyka Chopina 5
  66600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 836 098, fax. 683 836 098
  REGON: 97119764000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben VII
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic: Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie (droga powiatowa nr 2605F i 1153F), wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej. 2. Na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) oraz Uchwały nr XXX.189.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26.05.2017r., nazwa ulicy „Marszałka Żymierskiego” została zmieniona na nazwę „Platanowa”. 3. Wspólny Słownik Zamówień – Kod CPV 45.23.31.40-2 Roboty drogowe. 45.23.32.52-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dziale 2 i obejmuje: 1) Projekt budowlany; 2) Projekt wykonawczy; 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne; 4) Przedmiar robót; 5) Projekt stałej organizacji ruchu; 6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu; 7) Inwentaryzacja zieleni; 5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.): 1) Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przynajmniej dwóch pracowników wykonujących prace budowlane (m. in. roboty ziemne), jako pracownicy fizyczni, kierownik budowy lub inne osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia. 2) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 3) Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w pkt 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1; 2. Formularz cenowy - załącznik nr 3; 3. Wzór umowy - załącznik nr 4; 4. Oświadczenie o przynależności (lub nie) do grupy kapitałowej - załącznik nr 5; 5. Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty - załącznik nr 9.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach