Przetargi.pl
PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1518L - ODCINEK 2

Gmina Baranów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-105 Baranów, ul. Rynek 14
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 883 40 27 , fax. 81 883 40 41
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baranów
  ul. Rynek 14 14
  24-105 Baranów, woj. lubelskie
  tel. 81 883 40 27, fax. 81 883 40 41
  REGON: 43101989100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gmina@gminabaranow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1518L - ODCINEK 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zadania polegającego na wykonaniu przebudowy ciągu dróg gminnych łączących się z drogą powiatową Nr 1518L - ODCINEK 2 w miejscowości Łukawka gm. Baranów i obejmuje: DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 386 1) Wykonanie nawierzchni z kruszywa: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - Utwardzenie nawierzchni drogi w-wą kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 418 1) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 0.496, - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych betonowych; - Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych; - Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m2 przed wykonaniem w-w asfaltowych 2) Nawierzchnie: - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza-wiążąca z bet. asf. AC11W KR1 -2) wraz z transportem; - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z bet.asf. AC11S KR1-2) wraz z transportem 3) Roboty wykończeniowe: - Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 15 cm wraz z wywozem materiału ze ścinania na odległość 3km; - Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 345 1) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; - Warstwa wzmacniająca podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 15 cm 2) Nawierzchnie: - Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0.5kg/m2 przed wykonaniem w-w asfaltowych; - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wyrównawcza-wiążąca z bet. asf. AC11W KR1 -2) wraz z transportem; - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna z bet.asf. AC11S KR1-2) wraz z transportem 3) Roboty wykończeniowe: - Wykonanie utwardzonych poboczy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 4) Nawierzchnia z kruszywa: - Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; - Utwardzenie nawierzchni drogi w-wą kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm 5) Oznakowanie dróg: - Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych; - Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2; - Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linia przejścia dla pieszych + linia zatrzymania zat. autobusowej Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa (zał. Nr 8 do SIWZ) oraz przedmiar robót, który traktować należy jedynie pomocniczo - (zał. nr 7 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCYJNEGO
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gmina@gminabaranow.pl; bip.gminabaranow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach