Przetargi.pl
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich

Gminny Zarząd Obsługi Jednostek ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Wałowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774049400
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zarząd Obsługi Jednostek
  Wałowa 5
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774049400
  REGON: 365678989
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gzoj-strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa oświetlenia boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich. Zakres robót obejmuje w szczególności: - roboty rozbiórkowe i demontażowe; - wykonanie odwodnienia boiska – drenażu; - wykonanie nowego boiska z nawierzchnia syntetyczną poliuretanową (EPDM) o pow. 1196 m2; - wykonanie oświetlenia boiska (tylko okablowanie); - wykonanie piłko-chwytów o wysokości 6,0 m (z odzyskiem piłko-chwytów z innego boiska) - wyposażenie boiska w zestawy bramek słupków i koszy; - wykonanie niezbędnych badań, prób i pomiarów; - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego; - wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas realizacji zadania; - zapewnienie kierownika budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach