Przetargi.pl
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Edukacja szansą na lepszą przyszłość

Gmina Wilczyn ogłasza przetarg

 • Adres: 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 26 83 032 , fax. 63 26 85 045
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilczyn
  ul. Strzelińska 12D 12D
  62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie
  tel. 63 26 83 032, fax. 63 26 85 045
  REGON: 31101934900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu - Edukacja szansą na lepszą przyszłość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum im Jana Pawła w Wilczynie. 2. Świadczenie ww. usług odbywać się będzie w godzinach pozalekcyjnych. Zajęcia w dniach nauki powinny być prowadzone przed lub po zakończeniu lekcji w dniach nauki. 3. Terminy świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. 4. Zajęcia pozalekcyjne w ramach: 1) zajęć wyrównawczych (wyrównanie dysproporcji edukacyjnych) obejmują przeprowadzenie: a) zajęć z matematyki w ilości 49 godzin do 13 lutego 2013r. b) zajęć z języka angielskiego w ilości 105 godzin do 13 lutego 2013r. c) zajęć przyrodniczo - geograficznych w ilości 49 godzin do 13 lutego 2013r. 2) zajęcia rozwijające kompetencje w ramach kół zainteresowań: a) zajęć z matematyki w ilości 49 godzin do 13 lutego 2013r. b) zajęć z języka angielskiego w ilości 128 godzin do 13 lutego 2013r. c) zajęć przyrodniczo - geograficznych w ilości 49 godzin do 13 lutego 2013r. d) zajęć z informatyki w ilości 49 godzin do 13 lutego 2013r. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na realizację jednej formy wsparcia albo kilka form wsparcia, ewentualnie na wszystkie formy wsparcia. 6. Zamawiający w zakresie każdego z zadań podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Jeśli wpłynie kilka ofert na daną formę wsparcia o identycznej cenie za 1 godzinę przeprowadzenia zajęć wówczas o podpisaniu umowy z danym Wykonawcą zadecyduje kolejność złożenia oferty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wyboru oferty na każdą część przedmiotu zamówienia osobno (najkorzystniejsza oferta spośród złożonych na daną część zamówienia, oceniana na podstawie kryterium oceny ofert). 8. Warunkiem podpisania umowy ze zleceniobiorcą jest powstanie grupy szkoleniowej w wyniku rekrutacji. 9. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach projektu - Edukacja szansą na lepszą przyszłość, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 10. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający zapewnia pomieszczenia i sprzęt konieczny do realizacji zamówienia. b) Przez 1 godzinę zajęć, o której mowa w ust. 4 rozumie się 1 godzinę lekcyjną tj. 45 minut. c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów w czasie trwania zajęć. d) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień umowy oraz załącznika nr 1 do umowy. e) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. f) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. 11. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest zobowiązany do: a) zdobycia wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzenia i zweryfikowania dostarczonych materiałów oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach lub przeoczeniach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu zgłaszania uwag. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wilczyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach