Przetargi.pl
Prawo spółdzielcze - strona nr 2

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. (tekst jednolity) Dz.U.95.54.288 - Prawo spółdzielcze - strona nr 2

Spis treściWyjaśnienia

SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT

Art. 1.
§1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
§2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
Art. 2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.
Art. 3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Art. 4. (skreślony).
Art. 5.
§1. Statut spółdzielni powinien określać:

  1. oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby,
  2. przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony,
  3. wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę,
  4. prawa i obowiązki członków,
  5. zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków,
  6. zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał,
  7. zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,
  8. zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.

§2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną

Kup domenę Przetargi.pl