Przetargi.pl
Krajowy Rejestr Sądowy - strona nr 7

ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Krajowy Rejestr Sądowy - strona nr 7

Spis treściWyjaśnienia

Wyjaśnienia (?)

1) Art. 2 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
2) Art. 2 ust. 3 zmieniony przez art. 75 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzo-nych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
3) Art. 4 ust. 4a dodany przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
4) Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o proku-raturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.228.2256) z dniem 14 stycznia 2004 r.
5) Art. 4 ust. 6 dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuratu-rze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.228.2256) z dniem 14 stycznia 2004 r.
6) Art. 4 ust. 7 dodany przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuratu-rze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.228.2256) z dniem 14 stycznia 2004 r.
7) Zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 3 i art. 94 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U.99.82.928), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r.
8) Art. 13 ust. 2 uchylony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
9) Art. 19 ust. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
10) Art. 19 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
11) Art. 19 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
12) Art. 19a ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408) z dniem 25 września 2003 r.
13) Art. 19a ust. 2 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408) z dniem 25 września 2003 r.
14) Art. 19a ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
15) Art. 19a ust. 4 uchylony przez art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
16) Art. 19b dodany przez art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
17) Art. 20a dodany przez art. 5 pkt 5 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
18) Art. 21 zmieniony przez art. 67 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz.U.01.110.1189) z dniem 1 stycznia 2003 r.
19) Art. 36 pkt 1 uchylony przez art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
20) Art. 38 pkt 1 lit. a) zmieniona przez art. 5 pkt 7 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospo-darczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
21) Art. 38 pkt 1 lit. c) zmieniona przez art. 5 pkt 7 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodar-czej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
22) Art. 38 pkt 2 uchylony przez art. 5 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.217.2125) z dniem 1 stycznia 2004 r.
23) Art. 38 pkt 7 lit. e) zmieniona przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
24) Art. 38 pkt 9 lit. a) zmieniona przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.229.2276) z dniem 15 stycznia 2004 r.
25) Art. 38 pkt 9 lit. b) zmieniona przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.229.2276) z dniem 15 stycznia 2004 r.
26) Art. 38 pkt 9 lit. d) zmieniona przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
27) Art. 38 pkt 14 lit. d) zmieniona przez art. 24 lit. a) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
28) Art. 38 pkt 15 lit. d) zmieniona przez art. 24 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U.04.96.959) z dniem 1 maja 2004 r.
29) Art. 39 pkt 3 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.03.49.408) z dniem 25 września 2003 r.
30) Art. 41 pkt 4 zmieniony przez art. 530 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 październi-ka 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwietnia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
31) Art. 44 pkt 5 zmieniony przez art. 530 pkt 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 październi-ka 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwietnia 2003 r. - zob. też art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
32) Art. 45 ust. 1 zmieniony przez art. 530 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 października 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwiet-nia 2003 r. - zob. też art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
33) Art. 45 ust. 2 uchylony przez art. 530 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 paź-dziernika 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, został uchylony z dniem 24 kwietnia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
34) Art. 49 ust. 2 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
35) Art. 49 ust. 4 dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
36) Art. 49a dodany przez art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
37) Art. 51 skreślony przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
38) Art. 52 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
39) Art. 52 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
40) Art. 52 ust. 3 skreślony przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
41) Art. 52 ust. 5 dodany przez art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.874) z dniem 1 stycznia 2004 r.
42) Art. 53a dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.
43) Art. 55 pkt 1 zmieniony przez art. 530 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 października 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwiet-nia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
44) Art. 55 pkt 2 zmieniony przez art. 530 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 października 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwiet-nia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
45) Art. 55 pkt 4 zmieniony przez art. 530 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535) z dniem 1 października 2003 r., z tym że w przypadku przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz.U.02.213.1800), oraz dłużników odpowiadających solidarnie wraz z przedsiębiorcami, będących stroną postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie tej ustawy, wszedł w życie z dniem 24 kwiet-nia 2003 r. - zob. art. 546 pkt 1 ustawy zmieniającej.
46) Art. 60 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz.U.02.1.2) zmieniającej nin. ustawę z dniem 23 stycznia 2002 r.

Poprzednia strona

Następna strona

Rozpocznij dyskusję na forum

Powrót na stronę główną