Przetargi.pl
POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z MIEJSC WYTWORZENIA. SPRAWA NR 2/PN/2019

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, Słubicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Słubicka 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, , fax. 261 672 556
  REGON: 8051914500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.44wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: WOJSKOWA JEDNOSTKA BUDŻETOWA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA USŁUGĘ ODBIORU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH i INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z MIEJSC WYTWORZENIA. SPRAWA NR 2/PN/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, załadunek i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z miejsc wytworzenia w obiektach wojskowych w Krośnie Odrzańskim, Nowogrodzie Bobrzańskim, Radnicy, Sulechowie, Czerwieńsku, Zielonej Górze do miejsc dalszego zagospodarowania odpadów. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: Część 1 - odbiór odpadów niebezpiecznych, Część 2 - odbiór odpadów innych niż niebezpieczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną decyzję (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) obejmującą swym zakresem rodzaje odpadów przedstawione w przedmiocie zamówienia wydaną przez właściwy organ w zakresie transportu, zbierania i przetwarzania odpadów (unieszkodliwiania) lub transportu i zbierania lub transportu i przetwarzania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.992 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach