Przetargi.pl
Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim

Gmina Drwinia ogłasza przetarg

 • Adres: 32709 Drwinia, Drwinia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2817 153, 154 , fax. 12 284 98 34
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Drwinia
  Drwinia 57
  32709 Drwinia, woj. małopolskie
  tel. 12 2817 153, 154, fax. 12 284 98 34
  REGON: 53767400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drwinia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotrem zamówienia jest termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Budynek byłej szkoły w Wyżycach Opis przedmiotu zamówienia (część kwalifikowana): 1. Ocieplenie 379 m2 ścian zewnętrznych styropianem (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,15 m. 2. Ocieplenie 327,66 m2 dachu wełną mineralną (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,21 wraz z wymianą pokrycia dachowego. 3. Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 20,36 m2 na okna o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=0,9 W/m^2*K spełniających WT2021 oraz stolarki drzwiowej o powierzchni 4,2 m2 na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=1,2 W/m^2*K spełniających WT2021. 4. Wymiana obecnie używanych kotłów: węglowego i gazowego na dwufunkcyjny, kondensacyjny kocioł gazowy o mocy do 31,2 kW wraz z automatyką i pompami. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie parteru budynku z odpowiednim zabezpieczeniem podłóg i wylewkami, wraz z montażem grzejników z zaworami termostatycznymi oraz wykonanie ogrzewania grzejnikowego poziomu strychu. 5. Modernizacja oświetlenia poprzez zastosowanie systemu LED o mocy jednostkowej do 8 W/m2. 6.Ocieplenie 225,54 m2 podłogi na gruncie styropianem (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,12 m. Opis przedmiotu zamówienia (część budynku mieszkalna niekwalifikowana): 1. Ocieplenie 150,4 m2 ścian zewnętrznych styropianem (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,15 m. 2. Ocieplenie 75,68 m2 dachu wełną mineralną (lambda=0,033 W/(m*K)) o grubości 0,21 wraz z wymianą pokrycia dachowego. 3. Wymiana stolarki okiennej o powierzchni 11,02 m2 na okna o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=0,9 W/m^2*K spełniających WT2021 oraz stolarki drzwiowej o powierzchni 1,85 m2 na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=1,2 W/m^2*K spełniających WT2021. 4. Modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i gazowej wraz z montażem pieca na kocioł gazowy (montaż kotła gazowego przeniesionego z kuchni z części usługowej). Szczegółowy zakres prac objęty zamówieniem został opisany w dokumentacji projektowej w tym przede wszystkim w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz audycie energetycznym będącymi załącznikami do niniejszej specyfikacji. Miejsce wykonywania zamówienia: Budynek "Starej Szkoły" w Wyżycach, dz. nr 194 w miejscowości Wyżyce , Gm. Drwinia Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji. UWAGA: 1. Zalecane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty odbył wizję w terenie w celu zaznajomienia się z sytuacją faktyczną oraz specyfiką obiektu i dokładnym zakresem prac. 2. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w uzgodnieniu z Zamawiającym, zobowiązany będzie do sporządzenia i przedłożenia harmonogramu rzeczowo - finansowego dla przedmiotowego zadania uwzględniający planowane ilości środków finansowych oraz przedłożenia kosztorysów ofertowych. Wprowadzenie zmian w harmonogramie nie będzie traktowane jako zmiany umowy i nie będzie wymagało zawarcia aneksu do umowy. 3. Na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i płatności, Zamawiający dopuszcza dokonywanie płatności częściowych (nie częściej niż raz na kwartał) za wykonane roboty budowlane w oparciu o Wykaz robót wykonanych częściowo (sporządzonych zgodnie z przedmiarem robót, zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru). Łączna wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego za roboty budowlane. 4. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu placu robót poprzez wyniesienie lub zabezpieczenie wszystkich urządzeń i mebli znajdujących się w pomieszczeniach będących przedmiotem robót oraz po zakończeniu robót do wysprzątania pomieszczeń będących przedmiotem robót, umycia okien oraz przywrócenia miejsc pierwotnych wszystkich urządzeń i mebli. 5. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz z zachowaniem wysokich standardów estetycznych, uwzględniających charakter obiektu. 6. Wykonawca musi wykonać prace przygotowawcze, zorganizować zaplecze techniczno - socjalne i teren budowy oraz wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy. 7. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów niezbędnych dla zagwarantowania należytego użytkowania obiektu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanych prac, w celu zobrazowania przebiegu prac i ich wyników w sposób umożliwiający identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności i użytych materiałów. 8. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dokonania odbiorów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień (jeśli jest wymagana). W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą również inne prace, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompleksowego wykonania całości zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym projektem budowlanym. 9. Zakres całościowy prac budowlanych wszystkich branż musi uwzględniać dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w każdym zakresie, a szczególnie ochrony przeciwpożarowej oraz wymogów sanitarnych a także do obowiązujących warunków technicznych dla tego typu budynków. Wykonywane prace budowlane, w tym zastosowane materiały, muszą uwzględniać również charakter i typ użytkowy obiektu. 10. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, badania materiałów, wyniki pomiarów, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdania techniczne Wykonawcy, protokół odbioru końcowego robót, kosztorys powykonawczy. Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A PZP. 1) Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie czynności w warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawcę lub podwykonawcę - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w szczególności: a) W zakresie robót budowlanych (termomodernizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej) b) Związanych z wykonaniem robót instalacyjnych i montażowych (sanitarne, elektryczne) oraz robót wykończeniowych 2) Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, robotami, wykonujących usługi dostaw materiałów budowlanych, usługi transportowe, sprzętowe i podobne. 3) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej pisemnego oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzającego, że pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (dz. u. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265). oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 4) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. zostały opisane w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ. 5) sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa powyżej zostały określone w projekcie umowy będącym załącznikiem do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach