Przetargi.pl
PNO 2/Ż/OISW/2016

Zakład Karny w Opolu Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Owocowa 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 827 69 00 , fax. 81 827 35 50
 • Data zamieszczenia: 2016-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Opolu Lubelskim
  ul. Owocowa 7 7
  24-300 Opole Lubelskie, woj. lubelskie
  tel. 81 827 69 00, fax. 81 827 35 50
  REGON: 06039716600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna SW

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PNO 2/Ż/OISW/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzedaż / dostawa poniższych artykułów spożywczych jednostkom organizacyjnym Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie, wg. poniższego zestawienia; 1) Zakład Karny w Opolu Lubelskim , ul. Owocowa 7, 24-300 Opole Lubelskie, NIP 717-18-05-406. 2) Zakład Karny w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 33, 21-500 Biała Podlaska, NIP 537-10-46-157. 3) Zakład Karny w Zamościu, ul. Okrzei 14, 22-400 Zamość, NIP 922-173-19-59. 4) Zakład Karny we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 19, 22-200 Włodawa, NIP 565-10-23-737. 5) Zakład karny w Hrubieszowie, ul. Nowa 64, 22-500 Hrubieszów, NIP 919-104-03-85. 6) Areszt Śledczy w Lublinie, ul. Południowa 5, 20-482 Lublin, NIP 946-18-29-741. 7) Areszt Śledczy w Krasnymstawie, ul. Poniatowskiego 27, 22-300 Krasnystaw, NIP 564-10-40-734. 8) Zakład Karny w Chełmie, ul. Kolejowa 112, 22-100 Chełm, NIP 563-107-81-03. ZESTAWIENIE ZBIORCZE L.p. Przedmiot zamówienia gat. j.m. ilość; 1. Konserwa turystyczna 300g z samootwieraczem (minimalna zawartość mięsa 50% w tym mięso wieprzowe min. 30%) I kg 16150, 2. Przysmak śniadaniowy - konserwa 300g z samootwieraczem (minimalna zawartość mięsa 50% w tym mięso wieprzowe min. 30%) I kg 8700, 3. Pasztet drobiowy-konserwa 300g z samootwieraczem (minimalna zawartość mięsa drobiowego 30%) I kg 12600, 4. Pasztet drobiowy w alupacu 120g (minimalna zawartość mięsa drobiowego 30%) I kg 6900, 5. Paprykarz szczeciński - konserwa 330g z samootwieraczem (minimalna zawartość ryby 28%) I kg 15650, 6. Śledź w oleju - konserwa 330g z samootwieraczem (zawartość śledzia w konserwie min. 60%) I kg 5450, 7. Śledź w pomidorach - konserwa 330g z samootwieraczem (zawartość śledzia w konserwie min. 55%) I kg 7600. WIELKOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE, OKREŚLA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, DOSTĘPNA NA STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO (WWW.ZP.SW.GOV.PL)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY ODSTĘPUJE OD WNIESIENIA WADIUM PRZEZ WYKONAWCÓW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach