Przetargi.pl
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czaszyn, Brzozowiec i Tarnawa Dolna”

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38540 Zagórz, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 622 062 , fax. 134 622 062
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2
  38540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134 622 062, fax. 134 622 062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czaszyn, Brzozowiec i Tarnawa Dolna”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaszyn, Brzozowiec oraz Tarnawa Dolna” w branżach: sanitarnej, elektrycznej i konstrukcyjno-budowlanej. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę sanitarną. W zakres zadania wchodzi również doradztwo, koordynacja, współpraca przy zakończeniu i rozliczeniu całej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej, w szczególności: 1)budowę kanału sanitarnego z rur PCV; 2) budowę kanału sanitarnego z rur PE; 3) montaż kompletnych sieciowych przepompowni ścieków – zbiornik z polimerobetonu, wyposażonych w dwie pompy; 4)montaż przydomowych przepompowni ścieków – zbiornik z PEHD, wyposażone w jedną pompę; 5) budowę zasilania energetycznego przepompowni ścieków; 6) montaż studzienek z tworzywa sztucznego; 7)montaż studzienek w terenie zalewowym; 8)montaż studzienek z klapą zwrotną burzową; 9)montaż studzienek z kręgów betonowych; 10)wykonanie przekroczeń rzeki Osława rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej PE metodą przewiertu sterowanego;11)wykonanie przekroczeń potoku bez nazwy rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej PE, rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej PE, metodą przewiertu sterowanego;12)wykonanie przekroczeń drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz-Komańcza rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej, rurociągiem tłocznym w rurze ochronnej, metodą przewiertu sterowanego; 13)wykonanie przekroczeń dróg gminnych publicznych rurociągiem grawitacyjnym w rurze ochronnej PE, metodą przewiertu sterowanego;14)wykonanie przekroczeń linii kolejowej Nr 107 Nowy Zagórz-Łupków rurociągiem grawitacyjnym PCV w rurze ochronnej stalowej metodą przewiertu sterowanego;15)wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenie kolejowym zamkniętym;16)wykonanie umocnienia lewego brzegu rzeki Osława oraz umocnień brzegów i dna potoku bez nazwy za pomocą koszy kamienno-siatkowych;17)wykonanie zabezpieczeń kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą techniczną;18)budowę ogrodzeń przepompowni ścieków wraz z bramą wjazdowa oraz furtką. Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór nad całym procesem inwestycyjnym. Jako branżę wiodącą przewiduje się branżę sanitarną z zapewnieniem nadzoru w branży elektrycznej oraz konstrukcyjno-budowlanej. Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zagorz.pl (baner „Przetargi gminne – Dostawy, usługi, roboty budowlane – Dostawy, usługi, roboty budowlane 2018”), lub pod bezpośrednim linkiem: http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25188,27626/27626/art25254.html.W zakres obowiązków wchodzi kompleksowa obsługa realizacji inwestycji, organizowanie i koordynacja robót budowlanych, wykonywanie wszelkich obowiązków wynikających z wypełniania funkcji inspektora nadzoru jakie dla Inspektora Nadzoru przewidują art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) wraz z uwzględnieniem wymagań wynikających z umowy o dofinansowanie zadania ze współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dla zadania pn. „Natura bez granic” – zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach: Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)” („Nature without borders – maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes”), realizowanego w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO, priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego, i ponadto:1)kontrola zgodności wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, materiałowym, użytkowym i ekonomicznym, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę i zgłoszeniem robót, z przepisami techniczno-budowlanymi, normami, a także zasadami wiedzy technicznej,2)akceptowanie w formie pisemnej zaproponowanych przez Wykonawcę Robót materiałów budowlanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,3)sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,4)koordynacja robót poszczególnych branż,5)sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych, 6)przedkładanie nie rzadziej niż raz w miesiącu dokumentacji fotograficznej o min. rozdzielczości zdjęć 12 Mpx wraz z opisem w wersji elektronicznej z postępu wykonanych robót budowlanych, 7)dokumentowanie przebiegu robót m.in. poprzez dokonywanie wpisów w dzienniku budowy oraz sporządzanie innych dokumentów opisujących przebieg budowy, itp.,8)nadzorowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę Robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót,8)potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,9)potwierdzanie gotowości do obiorów częściowych i odbioru końcowego, sprawdzanie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę Robót do odbiorów (np. certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów na wbudowane materiały, instrukcji obsługi urządzeń oraz innych dokumentów odbiorowych, sprawdzanie i weryfikacja obmiarów i kosztorysów), 10)przeprowadzanie rozliczenia wykonanych i odebranych robót, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą Robót, a w szczególności czynności kontrole i weryfikacja faktur,11)uczestniczenie w pracach rozruchowych, 12)na wezwanie Zamawiającego składanie pisemnych raportów o stanie zaawansowania inwestycji (postępie robót), uzyskiwanym poziomie jakości robót, postępie finansowym oraz występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót,13)uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę Robót lub Zamawiającego oraz sporządzenie protokołów z tych spotkań (rad budowy),14)współpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego,15)współpraca z późniejszym użytkownikiem sieci, tj. Zakładem Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu,16)prowadzenie nadzoru inwestorskiego w przypadku wystąpienia robót dodatkowych na ww. zasadach, w ramach ustanowionego w umowie wynagrodzenia,17)ustalanie w porozumieniu z Zamawiającym zakresu ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego, 18)dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę Robót uczestniczenie w przeprowadzeniu przeglądów pogwarancyjnych, nadzorowanie i egzekwowanie usuwania wad przez Wykonawcę Robót, 19)doradztwo i opiniowanie, uzgadnianie dokumentów oraz wszelkie inne czynności mające na celu należytą realizację zadania – zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi Zamawiającego,20)prowadzenie polubownych uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Zamawiającym, a osobami uczestniczącymi w realizacji zadania w tym w szczególności osobami i podmiotami, na których terenie będzie realizowany projekt oraz osobami i podmiotami, które będą przyłączane do kanalizacji sanitarnej21)inne czynności i zadania nie wymienione powyżej, które okażą się konieczne dla prawidłowej realizacji kontraktu na roboty budowlane, a wynikające z Prawa budowlanego,22)pobyt na budowie w trakcie realizacji robót nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego. Inspektor nadzoru zobligowany będzie do dokonywania wpisów na liście znajdującej się w biurze Zamawiającego potwierdzając w ten sposób swoją obecność na budowie. Wizyty na placu budowy odbyte w ciągu tego samego dnia, niezależnie od ich ilości, traktowane będą jako jedna wizyta, 23)w przypadku nieobecności kierownika budowy na placu budowy dłuższej niż jeden dzień roboczy, stwierdzonej przez Zamawiającego i Inspektora, odnotowanie w dzienniku budowy nieobecności kierownika,24)udzielanie pomocy we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z realizacją i rozliczeniem wniosku o dofinansowanie podyktowanych wymogami Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (w szczególności dokumentów związanych z przebiegiem robót oraz ich rozliczeniem).IV. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy.Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w pkt 11.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wolnych pól formularza, cena w formularzu powinna być wyliczona zgodnie z pkt 15 SIWZ, dokument powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;2)oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ; 3)w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej, 4)w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu – pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach