Przetargi.pl
Otręby pszenne

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 7972800093
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Otręby pszenne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Otręby pszenne, paszowe. Zamawiający zamawia 50 ton otrąb, loco magazyn ZD Pawłowice. Otręby pszenne, paszowe winny spełniać n/w parametry: - wilgotność do 14%. - zanieczyszczenia do 7%. - zawartość białka ogólnego - minimum 14% - zawartość włókna surowego poniżej 9%. Parametry jakościowe: aflatoksyna B-1 – poniżej 0,02 mg/kg deoksyniwalenol – poniżej 8 mg/kg zearalenon – poniżej 2 mg/kg ochratoksyna A – poniżej 0,25 mg/kg beztlenowce – nieobecne w 0,1 g salmonella – nieobecna w 0,1 g Do każdej dostawy należy dołączyć atest jakości produktu Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15615000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach