Przetargi.pl
Osłonki samozwijające się

ZPUH LP ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, Marii Zientary Malewskiej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5260137
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZPUH LP
  Marii Zientary Malewskiej 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5260137
  REGON: 511001691
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zpuh.olsztyn.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna skarbu państwwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Osłonki samozwijające się
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Osłonki perforowane samoistnie zwijające się, do ochrony drzewek (młodniki iglaste i liściaste) wykonanych z folii PCV ze stabilizatorem na działanie promieni ultrafioletowych (UV). Kolor: zieleń transparentna lub zbliżony (częściowo przeźroczysty). Wysokość osłonek: 100 cm. ± 10% Dwie szerokości: 20 cm ± 5% i 30 cm ± 5% Osłonki pokryte na całej szerokości okrągłymi otworami z możliwością powracania do pozycji zwiniętej po każdym jej rozwinięciu tzw. „zachowanie pamięci”, w ilości: 120.000 szt. – szerokość ok. 20 cm 70.000 szt. – szerokość ok. 30 cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 25451000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie, Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną