Przetargi.pl
ORII-PB/271-6/10

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 19
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4489911 , fax. 077 4489917
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
  ul. Słowiańska 19 19
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 077 4489911, fax. 077 4489917
  REGON: 53159592400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ORII-PB/271-6/10
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie szkoleń grupowych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie w następujących częściach: Część I - kurs sprzedawca. Część II - kurs kierowca wózka jezdniowego. Część III - kurs nowoczesny magazynier - fakturzysta z uprawnieniami kierowców wózków jezdniowych. Część IV - kurs elektryk z uprawnieniami E do 1 kV. Część V - kurs samodzielny księgowy. Część VI - kurs specjalista ds. kadr i płac. Część VII - kurs fryzjer. Część VIII - kurs operator koparko - ładowarki kl. III. Część IX - kurs operator koparki kl. III. Część X - kurs operator koparko - ładowarki kl. III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej na stronie zamawiającego pod adresem http://pup.nysa.ibip.pl/public/.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie przez Wykonawcę Akredytacji Kuratora Oświaty w zakresie danego szkolenia
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.nysa.ibip.pl/public/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach