Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)”

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Saperów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48(55)2376700 , fax. +48(55)2376799
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Saperów 24
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48(55)2376700, fax. +48(55)2376799
  REGON: 170782982
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.praca.gov.pl, bip.elblag.up.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Organizacja i przeprowadzenie szkoleń grupowych: 1) Zadanie nr 1 pn. „Operator wózka jezdniowego z bezpieczną obsługą i wymianą butli gazowej z egzaminem UDT” - do 20 osób 2) Zadanie nr 2 pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona – przewóz rzeczy” - do 20 osób 3) Zadanie nr 3 pn. „Uprawnienia energetyczne do 1 kV” - do 20 osób 4) Zadanie nr 4 pn. „Spawanie TIG(141) i MAG(135)” - do 20 osób Szkolenia grupowe współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia w mieście Elblągu i powiecie elbląskim – 2018”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014-2020, oś priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy. Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji zawartych w dostarczonym oświadczeniu oraz poprzez sprawdzenie w systemie elektronicznym SYRIUSZ www.ris.praca.gov.pl prowadzonym przez Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Wykonawca posiada aktualny na dany rok kalendarzowy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki określone w punkcie 7.1 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach