Przetargi.pl
OPRACOWANIE PROGRAMU INWESTYCJI Z KONCEPCJĄ FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNĄ NA MODERNIZACJĘ I UPORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI KOMPLEKSU WOJSKOWEGO EKSPLOATOWANEGO PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA PIECHOTY GÓRSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRÓJ

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 126
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 765 68 42 , fax. 071 765 68 44, 765-68-02
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Obornicka 126 126
  50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 765 68 42, fax. 071 765 68 44, 765-68-02
  REGON: 93010390600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OPRACOWANIE PROGRAMU INWESTYCJI Z KONCEPCJĄ FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNĄ NA MODERNIZACJĘ I UPORZĄDKOWANIE WEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI KOMPLEKSU WOJSKOWEGO EKSPLOATOWANEGO PRZEZ OŚRODEK SZKOLENIA PIECHOTY GÓRSKIEJ W DUSZNIKACH ZDRÓJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: Opracowanie programu inwestycji wraz z koncepcją funkcjonalno - przestrzenną na modernizację i uporządkowanie wewnętrznej kanalizacji kompleksu wojskowego eksploatowanego przez Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdrój Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Inwentaryzacja do celów wykonania koncepcji programowej 2 egz. 2. Geodezyjny pomiar uzupełniający dotyczący przebiegu tras kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 egz. 3. Ocena techniczna stanu istniejącego (pod kątem wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci kanalizacyjnej jako wystarczająco dobrej) 2 egz. 4. Program inwestycji z koncepcją docelowego rozwiązania modernizacji układów sieci kanalizacyjnych w kompleksie 3 egz. 5. Wersja elektroniczna w/w opracowań 1 egz. Uwagi: - program inwestycji z koncepcją modernizacji infrastruktury gospodarki ściekowej kompleksu przygotować przyjmując założenie uzyskania zrzutu ścieków sanitarnych do komunalnej infrastruktury sieciowej m. Duszniki Zdrój poza kompleksem wojskowym (przy takim rozwiązaniu niezbędnym uzupełnieniem opracowania jest załączenie zgody na przyjęcie ścieków i określenie przez dysponenta mediów zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, warunków technicznych włączenia), - w przypadku braku możliwości uzyskania w/w zgody i warunków włączenia, w opracowaniu koncepcji programowej przewidzieć alternatywne rozwiązanie wywozu ścieków sanitarnych w własnym zakresie przez Użytkownika (zaproponować wielkości zbiorników przetrzymania ścieków), lub też inny sposób gospodarki ściekami sanitarnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 1 900,00 zł. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na koncie Zamawiającego do dnia 20.08.2012r., do godz. 10.00. 3. Wadium w postaci bezwarunkowych poręczeń bankowych, lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) musi zostać złożone w kasie Zamawiającego (bud. RZI, pok. 20) w terminie do dnia 20.08.2012r., do godz. 10.00. Nie spełnienie w/w warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy je wpłacić na konto NBP O/Okr. we Wrocławiu 78 1010 1674 0030 7213 9120 1000, z dopiskiem wadium dotyczące przetargu nieograniczonego na opracowanie programu inwestycji z koncepcją funkcjonalno - przestrzenną na modernizację i uporządkowanie wewnętrznej kanalizacji kompleksu wojskowego eksploatowanego przez Ośrodek Szkolenia Piechoty Górskiej w Dusznikach Zdrój. 5. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 3.6.7. SIWZ. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum. 12. Wadium wybranego Wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach