Przetargi.pl
Opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 4 kursów umiejętności zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-448 Białystok, ul. Żabia
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 515 855 , fax. 856 515 855
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  ul. Żabia 5
  15-448 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 515 855, fax. 856 515 855
  REGON: 20001850200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckubialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: placówka oświatowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 4 kursów umiejętności zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca opracowanie opinii merytorycznych i dydaktycznych do standardów egzaminacyjnych, programów kursów i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 4 kursów umiejętności zawodowych w ramach projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 6 części zamówienia, 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający określił w załączniku nr 1 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, 4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, 5. Oferta musi obejmować wykonanie całości usługi opisanej w SIWZ w zakresie części, na którą składana jest oferta, 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (według załączonego wzoru załącznik nr 3 do SIWZ), 2. Podpisane oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (według załączonego wzoru załącznik nr 4 do SIWZ), 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (zawarte na formularzu: Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykaz osób załącznik nr 5 do SIWZ); 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach