Przetargi.pl
Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A.

Katowicka SSE S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 510 736 , fax. 322 513 766
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowicka SSE S.A.
  ul. Wojewódzka 42
  40026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 510 736, fax. 322 513 766
  REGON: 27307352700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksse.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: art. 4d ust. 1 pkt 9

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych, wyspecyfikowanych szczegółowo w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: oświadczenie wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu weryfikacji, czy złożona oferta jest zgodna z wymaganiami, Zamawiający wymaga dostarczenia próbek / wzorów proponowanych materiałów (opisanych w ofercie). Kolorystyka dowolna – jednak wymaga się, aby pokazane były wymagane parametry opisane w specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach