Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego – kontrakt nr VI; Zlewnia ul. Szmaragdowa; „Remont zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego oraz układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”.

Miasto Gorzów Wlkp. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. +48957355576 , fax. +48957355612
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gorzów Wlkp.
  Sikorskiego 3-4
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. +48957355576, fax. +48957355612
  REGON: 210966680
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektu budowlanego – kontrakt nr VI; Zlewnia ul. Szmaragdowa; „Remont zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego oraz układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji wykonawczej na bazie projektubudowlanego – kontrakt nr VI; Zlewnia ul. Szmaragdowa; „Remont zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego oraz układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Część II SIWZ, na którą składają się części opisowe, posiadane przez Zamawiającego projekty budowlane, decyzje i wytyczne, opinie oraz wymagania ogólne Zamawiającego dotyczące wykonania dokumentacji projektowej, 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał czynności nadzoru w zakresie przedmiotu umowy w czasie nie dłuższym niż 72 godziny od otrzymania informacji o konieczności ich wykonania. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację wykonawczą, które biegną od daty podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji i obejmować będą cały okres realizacji inwestycji w oparciu o tę dokumentację wraz z 36 miesięczną gwarancją na okres eksploatacji (okres rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku braku realizacji części lub całości robót z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy dokumentacji, okres gwarancji i rękojmi nie będzie dłuższy niż 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji projektowej. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, który będzie obejmować dokumentacja wykonawcza: Roboty budowlane przewidziane w projekcie budowlanym pn. „Remont zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z budową placu manewrowego oraz układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych” zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 20/17 z 13.01.2017 o pozwoleniu na budowę znak WUA-IV.6740.578.2016.MB, a w szczególności: • remont zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z remontem istniejących układów regulacji, podczyszczania oraz wylotów do odbiornika, • rozbudowa obiektu o układ podczyszczania, retencjonowania i poboru wody „szarej” • remont rurociągów drenażowych pod dnem zbiornika, • remont dróg dojazdowych do zbiornika, • budowa placu manewrowego, układu podczyszczania i gromadzenia wód opadowych oraz zasilania elektrycznego pompy wody „szarej”, • budowa instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, • budowa ogrodzenia zbiornika z siatki, • odtworzenia terenów zielonych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Upoważnienie dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W przypadku zawiązania konsorcjum należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców. 2. Pisemne zobowiązanie do współpracy osób lub podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załączyć w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach