Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 012126482
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.policja.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej budowlano - wykonawczej i kosztorysów inwestorskich dla zadania budowy nowej siedziby Posterunku Policji w Izabelinie z siedzibą w Hornówku, zwanej dalej dokumentacją projektową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego - zwanego dalej nadzorem autorskim. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 1) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z założeniami zawartymi w Załączniku nr 7 do dokumentacji przetargowej, zawierającej opracowania wskazane w Rozdz. XVI dokumentacji przetargowej, w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonania robót budowlanych; 2) uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz i opinii a w szczególności: uzgodnień z rzeczoznawcą ds. BHP, ochrony ppoż. oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno - sanitarnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW, dostawców mediów w zakresie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uzgodnień z Zespołem Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz do współdziałania z Zamawiającym na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym przygotowanie wniosku; 3) sporządzenia dokumentacji pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na budowę, 4) sprawowania nadzorów (do 10 pobytów na budowie) w zakresie opisanym w Rozdz. XVI § 13 dokumentacji przetargowej w okresie 36 miesięcy licząc od daty uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie dłużej niż do dnia odbioru dokumentacji powykonawczej z wykonania wszystkich robót budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów Rozdz. XVI § 14 ust.1 ppkt.3) dokumentacji przetargowej. 3. Wykonawca udzieli: 1) rękojmi na opracowaną dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy, 2) gwarancji na opracowaną dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy - liczonych od daty podpisania przez Strony końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 1500,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach