Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Puławskiej 52 w Warszawie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 02-660 Warszawa, ul. Irysowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5493727, 5493737 , fax. 225 493 737
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
  ul. Irysowa 19
  02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5493727, 5493737, fax. 225 493 737
  REGON: 1085840700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Puławskiej 52 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 71 w budynku przy ul. Puławskiej 52 w Warszawie, zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy. 3.1.1. Opis przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych i kosztorysowych, stanowiących załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy: „ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE Na opracowanie dokumentacji wymiany lokalowej instalacji gazu w lokalu mieszkalnym nr 71 przy ulicy Puławskiej 52 w Warszawie Podstawowe dane techniczne: 1. Lokal mieszkalny w budynku Wspólnotowym wybudowanym w 1951r. 2. Powierzchnia użytkowa lokalu: 34,48 m2 3. Ilość pomieszczeń w lokalu: 3 4. Lokal bez osób zakwaterowanych - pustostan 5. Instalacje w lokalu: zimna woda, ciepła woda ( ccw), kanalizacja, c.o. i gaz. 6. Instalacja gazowa wyłączona z eksploatacji. Gazomierz zdemontowany przez gazownię W-ską. Pion gazu , podejście do gazomierza wraz z kurkiem gazowym zamontowane w przedpokoju. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych w większości prowadzona po wierzchu ścian , łączona na gwint. Urządzenia gazowe w lokalu; kuchnia gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem . 7. Posiadana dokumentacja techniczna: - Projekt budowlany - Szkic lokalu I. Zakres zamawianego opracowania: 1. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wraz z dokumentacja kosztorysową w zakresie: - demontażu istniejącej instalacji gazowej - wykonania nowej instalacji gazowej od gazomierza do urządzeń końcowych: kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem gazowym, Lokalizacja gazomierza i urządzeń bez zmian. - projektowana instalacja winna być wykonana z rur stalowych, czarnych, łączonych przez spawanie i prowadzona po wierzchu ścian. Podłączenie kuchni gazowej do instalacji przewodem elastycznym. Należy zaprojektować na podejściach gazowych do urządzeń zawory kulowe. - ze względu na zakres prac, wykonanie wytycznych do opracowania planu BIOZ nie obowiązuje. 2. Opracowanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru w/w robót budowlanych. 3. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej. Dokumentacja nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych reklam. II Zakres dokumentacji projektowej: Dokumentacja projektowa winna obejmować wykonanie projektu w zakresie opisanym w punkcie I pkt 1. Zamawiający zastrzega, że projekt winien być wykonany przy zachowaniu racjonalności ekonomicznej i oszczędności zapewniając jednocześnie zgodność z obowiązującymi przepisami i osiągnięcie w pełni założonego celu. Sposób wykonania robót oraz propozycję zastosowania materiałów – należy odpowiednio dostosować do obowiązujących przepisów prawa budowlanego, bhp, przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177z późn. zm. Zastosowane rozwiązania projektowe należy oznaczać parametrami technicznymi, nie oznaczać projektowanych materiałów nazwami producentów. 1. Projekt wykonawczy powinien zawierać: plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu, opis techniczny wraz z charakterystyką ogólną, schemat ideowy, obliczenia, rozwinięcia instalacji i rysunki zastosowanych elementów i rozwiązań zgodnie z wytycznymi obowiązujących przepisów i norm. Projekty i przedmiary robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawą Prawo budowlane oraz między innymi: 1.1 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 1.2 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462 z póź. zm.) 1.3 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 1129 z póź. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Wymagane są pozytywne uzgodnienia w zakresie wymaganym przepisami. 3. Wymagane jest oświadczenie projektanta, że projekt zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji, został wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami oraz posiada wszystkie niezbędne uzgodnienia. 4. Projekty i przedmiary robót należy wykonać w 5 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD), preferowany tryb pełna wersja w formacie z rozszerzeniem pdf w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję. Egzemplarze projektu winny być trwale oprawione w okładki formatu A-4 w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie, w tym l egz. zawierający pełne obliczenia i uzgodnienia. 5. Rysunki należy wykonać z dokładnością przewidzianą dla projektów wykonawczych w skali 1:50 i 1:100, III Zakres dokumentacji kosztorysowej: 1. Dokumentacja kosztorysowa winna obejmować wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem zgodnie z obowiązującymi warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U. Nr 130 póz. 1389 z póź. zm.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 2. Dokumentację kosztorysową należy wykonać w 2 egzemplarzach oraz w w formie elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym (płyta CD) z podziałem na działy: • Demontaż instalacji gazowej wraz z urządzeniami i osprzętem • Montaż instalacji gazowej wraz z urządzeniami i osprzętem • Transport i roboty towarzyszące. Zaleca się wykonanie kosztorysu za pomocą programu kosztorysowego „NORMA” z rozszerzeniem w ath. 3. Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą szczegółową w oparciu o kosztorysowe normy nakładów rzeczowych określone w katalogach KNR i KNR-W, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych katalogach można wykorzystać inne dostępne na rynku katalogi norm albo wykonać kalkulację indywidualną - po zaakceptowaniu przez Zamawiającego tj. inspektora nadzoru i Kierownika DOM. 4. W kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych należy przyjąć następujące ceny czynników produkcji oraz wskaźniki narzutów: • stawkę robocizny kosztorysowej R - jako średnią dla miasta Warszawa, stawkę za jedną roboczogodzinę publikowaną w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR – wydanie aktualne dla daty sporządzenia dokumentacji projektowej i kosztorysowej, tj I kw 2018 • ceny jednostkowe materiałów M - jako średnie wraz z kosztami zakupu, ceny materiałów, publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD: „Informacja o cenach czynników produkcji RMS” ( IMB, IME, IMS) – wydanie aktualne dla daty sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, tj I kw 2018 • ceny jednostkowe pracy sprzętu S - jako średnie dla miasta Warszawa, ceny pracy sprzętu publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD „Informacja o cenach czynników produkcji RMS” lub IRS - wydanie aktualne dla daty sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, I kw 2018 • wskaźnik narzutu kosztów pośrednich Wkp - jako średni dla miasta Warszawa, wskaźnik publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, I kw 2018 . Koszty pośrednie Kp należy liczyć od (R + S), • wskaźnik narzutu zysku Wz - jako średni dla miasta Warszawa, wskaźnik publikowany w wydawnictwach SEKOCENBUD BCR - wydanie aktualne dla daty sporządzania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, I kw 2018 . Zysk Z należy liczyć od (R+S+Kp), • Do kosztorysu inwestorskiego należy dołączyć zbiorcze zestawienie wartości cen materiałów wraz z kosztami zakupu • Każdy egzemplarz kosztorysu wraz z przedmiarem robót należy oprawić w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszystkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia. IV Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót • Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z póź. zm.) i z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129). • STWiORB należy wykonać w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna być zapisana na nośniku elektronicznym (płyta CD) - preferujemy zapisanie w formacie z rozszerzeniem „doc”. Zamawiający będzie rozliczał roboty w oparciu o kosztorysy zamienne sporządzone na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót i ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego. Płatność nastąpi po bezusterkowym końcowym odbiorze całości robót”. 3.2. Teren jest administrowany przez ZGN Mokotów i znajduje się na terenie DOM „Madalińskiego”, ul. Wiśniowa 35, 02-545 Warszawa. 3.3. Przy opracowaniu projektu należy dążyć do minimalizacji kosztów robót wykonanych na podstawie projektu. 3.4. Jednostka projektowa zobowiązana jest do pełnienia bezpłatnie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w czasie wykonywania robót na podstawie tej dokumentacji. 3.5.Wykonawca jest zobowiązany do przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. 3.6. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ mają być wykonane zgodnie z: 3.6.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa Budowlanego, 3.6.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm, w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych, 3.6.3. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 3.6.4. zgodnie z założeniami projektowymi i kosztorysowymi, przedstawionymi pkt 3.1.1. SIWZ, stanowiącymi również załącznik nr 3 do Rozdziału III SIWZ – istotnych postanowień umowy. 3.6.5. warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ, 3.6.6. postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.6.7. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 462), m. in. winna być trwale oprawiona, 3.7. Kosztorys oraz przedmiar robót powinien obejmować pełen zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia. 3.8. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej odbioru, Jednostka Projektowa zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień w terminie 3-ch dni od daty zawiadomienia. 3.9. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać żadnych materiałów reklamowych producentów materiałów budowlanych itp. oraz żadnych innych reklam. 3.10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 3.11. Wymagania dotyczące gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową i kosztorysową do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu gwarancji i rękojmi na roboty wykonane na podstawie opracowanej dokumentacji. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy, stanowiące Rozdział III SIWZ. 3.12. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto, na zasadach określonych w pkt. 20 specyfikacji. 3.13. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawarty jest w § 1 istotnych postanowień umowy, które stanowią Rozdział III SIWZ. 3.13.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie: 3.13.1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku: 3.13.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych, 3.13.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia i nie podlega wykluczeniu z postępowania; 3.13.1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców. 3.13.1.1.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia. 3.13.1.1.5. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ; 3.13.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki: 3.13.1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego (przedmiotu zamówienia); 3.13.1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; 3.13.1.2.3. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy, 3.13.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia. 3.13.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot: 3.13.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt. 3.13.1.1. SIWZ, 3.13.1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 3.13.1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, 3.13.1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy; 3.13.1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia; 3.13.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.13.1.1.4. SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o których mowa w zd. 1 pkt. 3.13.1.1.4. SIWZ. Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim Zamawiający pozostawi bez rozpoznania. 3.13.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13.1.2., 3.13.1.3. oraz 3.13.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.13.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.13.1.1., 3.13.1.3. i 3.13.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 3.13.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.13.1.2, 3.13.1.3. i 3.13.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie. 3.14. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty. 3.15. Wykonawca musi dysponować osobami, które będą wykonywać dokumentację projektowo – kosztorysową, posiadającymi doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej i gazowej, właściwe do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwych izb samorządu zawodowego oraz posiadają co najmniej 12-to miesięczną praktykę zawodową przy projektowaniu w swoich branżach. Praktyka zawodowa projektanta będzie oceniana w kryteriach oceny ofert. 3.16. Jednostka projektowa zobowiązana jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia a koniecznych do wykonania projektu materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjściowych. 3.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.18. „ 1.Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż: 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl, 3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych; 5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta nie zostanie wybrana. 5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa. 6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych 7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 3.18.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób, których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji Zamawiającemu. 3.18.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. Oferta powinna się składać z: 9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II SIWZ, 9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej) 9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ. 9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.1.1. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług, 9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą. 9.1.7. oświadczenia o doświadczeniu zawodowym projektanta na załączniku nr 3 do wzoru formularza oferty. 9.1.8. oświadczenia Wykonawcy zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do oferty), UWAGA: 9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA: NIE MOŻNA TEGO DOKUMENTU ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ. Należy to zrobić w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach