Przetargi.pl
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę wykonania naprawy betonowych nawierzchni lotniskowych.


Jednostka Wojskowa nr 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2012-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę wykonania naprawy betonowych nawierzchni lotniskowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie napraw betonowych nawierzchni lotniskowych (płyty oznaczone na schemacie numerami od 1 do 510 - załącznik nr 5 do SIWZ o łącznej powierzchni 11236 m2) drogi kołowania nr 6 w Umocnionej Strefie Rozśrodkowania nr 2 na lotnisku w Powidzu. 2.Zakres napraw obejmuje: 2.1.zebranie nadmiaru masy ziemnej poboczy darniowych, 2.2.naprawa miejscowych uszkodzeń wgłębnych, 2.3.naprawa niewielkich pęknięć szczelinowych niełączących się z krawędziami zewnętrznymi płyt, 2.4.naprawa pęknięć szczelinowych łączących się z krawędziami zewnętrznymi płyt, 2.5.wymiana płyt, których stan nie pozwala na wykonanie napraw, 2.6.naprawa wykruszeń przykrawędziowych o średniej szerokości 10 cm; 2.7.naprawa odłamanych narożników o średniej długości przyprostokątnej 30 cm; 2.8.naprawa złuszczeń powierzchniowych o średniej głębokości 4 cm; 2.9.wymiana wypełnienia szczelin dylatacyjnych z gruntowaniem ścianek szczeliny i wypełnieniem masą bitumiczną, 2.10. wykonanie szczelin dylatacyjnych poprzecznych rozszerzania, 2.11. zabezpieczenie hydrofobowe płyt. 3.Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia stanowi Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 5 do SIWZ oraz Tabela cen poszczególnych elementów robót załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452353109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach