Przetargi.pl
Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników

Miasto Piotrków Trybunalski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 447 327 796 , fax. 447 327 798
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Piotrków Trybunalski
  Pasaż Karola Rudowskiego 10
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 447 327 796, fax. 447 327 798
  REGON: 590648468
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piotrkow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Orlej 11 oraz dzierżawa pojemników. Wykonawca w ramach usług objętych niniejszym postępowaniem obowiązany jest do: 1) odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK 2) udostępnienia w formie dzierżawy sprawnych pojemników wg poniższych danych:  specjalistyczny pojemnik 100 l x 4 szt.  pojemnik 120 l x 1 szt.  pojemnik 240 l x 1 szt.  pojemnik 1100 l x 4 szt.  pojemnik KP 7 (7 m3) x 4 szt.  pojemnik KP 18 (18 m3) x 2 szt.  pojemnik KP 34 (34 m3) x 1 szt.  worki BIG BAG x 10 szt. o poj. 1 m3 3) ustawienia pojemników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 4) utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 5) wyposażenia w pojemniki posiadające zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych (np. plandeki/pokrywy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający żąda wniesienia wadium. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium: do dnia 18 stycznia 2019 r. do godz. 9:00 w wysokości 3.000,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy GETIN NOBLE BANK S.A. KONTO DEPOZYTÓW: 58 1560 0013 2323 1404 1000 0003 Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: Wadium – przetarg nieograniczony na: Odbiór (transport) i zagospodarowanie odpadów z miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz dzierżawa pojemników – znak SPZ.271.1.2019. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275) o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię. 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 pkt 1 ust 7b. 6. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 1) posiadanie przez wykonawcę uprawnienia w zakresie transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 1987, 1954 z 2017 r. poz. 785 i 1566),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach