Przetargi.pl
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Urząd Miasta i Gminy Zawichost ogłasza przetarg

 • Adres: 27630 Zawichost, ul. Żeromskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8364115 w. 29 , fax. -158 364 051
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy Zawichost
  ul. Żeromskiego 50
  27630 Zawichost, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8364115 w. 29, fax. -158 364 051
  REGON: 52907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zawichost.pl/index.php?id=122

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zawichost oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Zawichost oraz obsługa i wyposażenie w odpowiednie kontenery i boksy do zbierania i gromadzenia wyselekcjonowanych frakcji odpadów Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie Gminy Zawichost (plac ZGKiM Zawichost, ul. Polna) w okresie od dnia 01 lutego 2019 roku do dnia 31 lipca 2019 roku. 3.2. Opis przedmiotu zamówienia dla Odbioru odpadów: 1) odbieranie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje), położonych w granicach administracyjnych Gminy Zawichost; 2) odbieranie określonych rodzajów odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawichost; 3) przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu zgodnie z aktualnym na dzień realizacji zamówienia Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. 4) przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.); 5) zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych w sposób, który zapewni wywiązanie się Gminy Zawichost z obowiązków określonych w rozporządzeniach, wydanych na podstawie art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) tj.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167);  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia dla Obsługi PSZOK: 3.3.1. Do obowiązków wykonawcy należy Odbiór z istniejącego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zawichost wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów. Do obowiązku zamawiającego należy obsługa PSZOK 3.3.2. Obsługa PSZOK ma obowiązek przyjmować każdą ilość odpadów komunalnych, dostarczoną przez mieszkańców, a powstającą w gospodarstwach domowych, w podziale na następujące frakcje: 3.3.2.1 przeterminowane leki i chemikalia; 3.3.2.2 zużyte akumulatory i baterie; 3.3.3.3 zużyte opony 3.3.3.4 odpady zielone; 3.3.3.5 popiół; 3.3.3.6 zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny; 3.3.3.7 meble i inne odpady wielkogabarytowe; 3.3.3.8 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 3.3.3. Do PSZOK przyjmowane będą wymienione w pkt. 1.2 rodzaje odpadów, dostarczone przez mieszkańców we własnym zakresie, po okazaniu dokumentu potwierdzającego dokonywanie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; 3.3.4. Obsługa PSZOK waży lub inny sposób określa ilości przyjętych wyselekcjonowanych odpadów i odnotowuje je w prowadzonej ewidencji wraz ze wskazaniem miejscowości, numeru posesji oraz danymi właściciela lub innej osoby odpowiedzialnej za utrzymanie czystości i porządku na terenie danej nieruchomości ( karta przekazania odpadów lub protokół odbioru); 3.3.5. Przyjęte odpady gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska; 3.3.6. Obsługa PSZOK ma za zadanie prowadzić ewidencję przyjmowanych do PSZOK odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierającą miedzy innymi informacje o rodzaju, kodzie, masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego wykorzystania; 3.3.7. Obowiązkiem obsługi PSZOK jest utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK. 3.3. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie wszystkich nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane i pojemniki i do selektywnej zbiórki odpadów (zał. nr 1 do SIWZ) 1. Dane dotyczące Gminy Zawichost istotne z punktu widzenia zamówienia 1. Łączna liczba mieszkańców 4681 (stan na dzień 26.11.2018 r.) 2. Liczba gospodarstw domowych na terenie Gminy Zawichost na podstawie deklaracji wynosi 1 302 (stan na dzień 26.11.2018r.) 3. Liczba nieruchomości niezamieszkałych, a na terenie których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) wynosi 49 (stan na dzień 26.11.2018r.) W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców o 5%. 4. Gmina Zawichost składa się z miasta Zawichost, oraz 14 sołectw: Chrapanów, Czyżów Plebański, Czyżów Szlachecki, Dąbie, Dziurów, Józefków, Kolecin, Linów, Linów-Kolonia, Pawłów, Piotrowice, Podszyn, Wygoda, Wyspa. 5. Gmina Zawichost znajduje się w obszarze gospodarki odpadami Region 1 Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z PGO dla województwa świętokrzyskiego (zagospodarowanie odpadów w zakresie odpadów zmieszanych, zielonych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zgodne z PGO dla województwa świętokrzyskiego). 6. Ilość odpadów komunalnych odebranych w latach 2016, 2017, 2018 z terenu gminy Zawichost przedstawiona w SOPZ (zał. nr1. do SIWZ) 3.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 PLN (pięć tysięcy zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie spełnienia warunku należy złożyć: - aktualne zezwolenia na transport odpadów komunalnych o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.), - aktualne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.) - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Gminy Zawichost (wpis musi dotyczyć wszystkich rodzajów odpadów będących przedmiotem usługi).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach