Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na terenie gminy Czemierniki

Gmina Czemierniki ogłasza przetarg

 • Adres: 21306 Czemierniki, ul. Zamkowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 3513003 w. 22 , fax. 0-83 3513031
 • Data zamieszczenia: 2017-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czemierniki
  ul. Zamkowa 9
  21306 Czemierniki, woj. lubelskie
  tel. 0-83 3513003 w. 22, fax. 0-83 3513031
  REGON: 53528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugczemierniki.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na terenie gminy Czemierniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Czemierniki z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązywać będzie system mieszany workowo-pojemnikowy. Szacowana ilość odpadów w czasie trwania zamówienia 800 Mg. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić mieszkańcom gminy Czemierniki worki na odpady komunalne selektywnie zbierane na warunkach opisanych w niniejszej specyfikacji. Transport odpadów ma się odbywać do instalacji zastępczej tj. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Adamki w Białej /ZZOK/. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonujących prace przy odbiorze i transportu odpadów komunalnych jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek wskazany w ppkt 1) dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia przekaże Zamawiającemu oświadczenie że pracownicy wykonujący czynności o których mowa w ppkt 1) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem liczby pracowników. W przypadku konieczności zmiany pracowników zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących czynności określone w ppkt 1), Wykonawca każdorazowo przekazuje Zamawiającemu w terminie 2 dni roboczych, nowe oświadczenie, o którym mowa w ppkt 3). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. W tym celu Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć kopie zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami, umożliwiających sprawdzenie czy osoby, o których mowa w ppkt. 1) i 2) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: -wykonawca powinien być wpisany do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Czemierniki dotyczącej podmiotów uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z obszaru Gminy Czemierniki -powinien posiadać zezwolenie na transport odpadów obejmujących przedmiot zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: informacja o grupie kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach