Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów

Gmina Wojciechów ogłasza przetarg

 • Adres: 24204 Wojciechów, Wojciechów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5177241 w. 30 , fax. 081 5177665
 • Data zamieszczenia: 2018-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojciechów
  Wojciechów 5
  24204 Wojciechów, woj. lubelskie
  tel. 081 5177241 w. 30, fax. 081 5177665
  REGON: 43102018000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wojciechow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących na terenie gminy Wojciechów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wojciechów w latach 2019 i 2020 (24 miesiące) oraz transport odebranych odpadów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce - RIPOK. W przypadku awarii instalacji RIPOK należy postępować wg pkt 20.1. SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zamówienie obejmuje odbiór odpadów o łącznej ilości ok. 848 ton/rok (w tym: zmieszanych odpadów komunalnych ok. 550 ton/rok, odpadów zbieranych selektywnie ok. 225 ton/rok, odpadów wielkogabarytowych ok. 55 ton/rok, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ok. 18 ton/rok). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymogi dotyczące przekazywania odebranych odpadów, rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, a także szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zawarte są w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ. Zał. Nr 1 do SIWZ „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, Zał. Nr 7 do SIWZ „REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WOJCIECHÓW” stanowiący Załącznik do Uchwały Nr XLIX/247/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 maja 2018 r., oraz Zał. Nr 6 do SIWZ - projekt umowy. Wszystkie załączniki stanowią element specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zachowania odpowiednich przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2018r. poz. 1454 ze zm.), Uchwały Nr XLIX/247/18 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 maja 2018 r. stanowiącej akt prawa miejscowego, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 r. poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018r. poz. 799 ze zm.) oraz innych właściwych przepisów prawa. Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów 90.51.31.00-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). 3. a) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać (o ile wiadomo) firmy podwykonawców (art. 36b ust. 1 Pzp). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia (art.36ba. ust. 4). b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36b ust.2 Pzp). 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w pkt. III.1 SIWZ w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu i kierowców jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy). Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy a także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy, przedstawi zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. III.1 SIWZ czynności. W trakcie realizacji zamówienia w przypadku wezwania ze strony zamawiającego w wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. III.1 SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, dowody tj. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie: 6 000,00 PLN. 1) Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 2) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8735 1017 1000 0111 2000 0190 Bank Spółdzielczy w Poniatowej Oddział w Wojciechowie. Wadium należy wnieść (wpływ na w/w konto) przed upływem terminu składania ofert. 3) W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia (np. konsorcjum), wadium wniesione (pieniądz) lub wystawione (gwarancja) na rzecz jednego konsorcjanta, jest wystarczającym zabezpieczeniem oferty konsorcjum. 4) Nie wniesie wadium w określonym terminie lub wniesie w sposób nieprawidłowy, skutkowało będzie odrzuceniem oferty na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5) Wadium musi być wniesione i obejmować cały okres związania ofertą. 6) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; - zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. f) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, wypłata kwoty wadium nie może być uwarunkowana żadnymi formalnościami koniecznymi do spełnienia i złożenia wraz z żądaniem wypłaty wadium, g) wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu, h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji nie był krótszy niż okres związania ofertą. 7) Postanowienia niniejszej SIWZ stosuje się odpowiednio do poręczeń. 8) Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach niż pieniądz należy złożyć w oryginale dołączając do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wg pkt. X SIWZ: 1.2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w powyższym pkt. X.1.1. SIWZ oraz przedstawia dowody, o których mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, w szczególności może to być zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby wykonawcy składającego ofertę, o czym mowa w poniższym pkt. X.1.5. SIWZ. 1.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wymagane w pkt. X.1.1 SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz – wobec każdego z nich - brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu (dołączając do oferty) w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 1.5. Dokument (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z pkt. IX.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie (w formie oryginału) o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – zgodnie ze wzorem oświadczenia Zał. Nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zobowiązani są do złożenia: - pełnomocnictwa (dołączając do oferty) w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza); - oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. X.SIWZ, z tym że dokumenty wymienione w pkt. X.1.1. SIWZ należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy. 9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art.22a ust 2 Pzp). 10. Wymóg zawarty w SIWZ i w załącznikach do SIWZ dotyczący podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty powinny być opatrzone podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, które należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach