Przetargi.pl
Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Ochrona zasobów i kształtowania krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo na terenie Gminy Rawicz poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia został podzielony na niżej określone części: 1) CZĘŚĆ 1 – odnowienie stawu w Sierakowie wraz z zagospodarowaniem terenu, 2) CZĘŚĆ 2 – odnowienie stawu w Szymanowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz odnowienie rowów w Izbicach i Szymanowie. Termin realizacji ww. części został podany w rozdziale VII SIWZ. 3. Zamówienie w zakresie CZĘŚCI 1 polega w szczególności na: 1) odnowie stawu – zbiornika nr 3 w Sierakowie, gm. Rawicz obejmującego m.in. następujące roboty budowlane i prace: a) oczyszczenie skarp i terenu zbiornika z samosiejek oraz wykoszenie roślinności, b) wywóz ww. roślinności na składowisko celem kompostowania, c) wykopy gruntu spod wody na okład koparkami, d) wykopy gruntu spod wody na okład koparkami o dużym zasięgu, e) załadunek odsączonego gruntu z transportem urobku poza teren prowadzenia robót, f) oczyszczenie i odmulenie dna zbiornika refulerem z odprowadzeniem urobku na miejsce odsączenia, g) załadunek odsączonego gruntu z transportem urobku poza teren prowadzenia robót, h) formowanie nasypów (skarp stawu) z gruntu miejscowego, i) plantowanie skarp stawu, j) mechaniczne i ręczne plantowanie terenu – uporządkowanie terenu prowadzenia robót oraz tymczasowego składowania urobku, k) zakup i ustawienie elementów małej architektury - 6 szt. ławek parkowych: na nogach żeliwnych o szerokości 150 cm, siedzisko i oparcie z desek z drewna liściastego impregnowane dwukrotnie lakierobejcą odporną na warunki atmosferyczne, grubość desek – co najmniej 4 cm oraz 1 stojaka na 5 rowerów – z profilu stalowego spawanego ocynkowanego, l) inne prac towarzyszące wykonaniu niniejszego zadania. 4. Zamówienie w zakresie CZĘŚCI 2 polega w szczególności na: 1) odnowie stawu w Szymanowie, gm. Rawicz obejmującego m.in. następujące roboty budowlane i prace: a) oczyszczenie skarp i terenu wokół zbiornika z roślinności krzewów, samosiejek, b) wywóz ww. roślinności raz zanieczyszczeń w postaci śmieci na składowisko, c) pompowanie wody, d) odmulenie dna wraz z wywozem mas ziemnych poza teren obiektu, e) uformowanie skarp z mas ziemnych koniecznych do dowiezienia, f) wykonanie opaski z kiszki faszynowej, g) plantowanie dna stawu, h) formowanie nasypów (skarp stawu), i) plantowanie skarp stawu, j) darniowanie skarp stawu darniną z rolki, k) humusowanie oraz obsiew skarp mieszanką z traw, l) plantowanie terenu wokół stawu, m) zakup i ustawienie elementów małej architektury - 2 szt. ławek parkowych: na nogach żeliwnych o szerokości 150 cm, siedzisko i oparcie z desek z drewna liściastego impregnowane dwukrotnie lakierobejcą odporną na warunki atmosferyczne, grubość desek – co najmniej 4 cm oraz 1 szt. stojaka na 5 rowerów – z profilu stalowego spawanego ocynkowanego. n) inne prac towarzyszące wykonaniu niniejszego zadania. 2) odnowie rowu w Izbicach, gm. Rawicz - odmulenie rowów szczegółowych w obrębie ewid. Izbice na działce o nr 497 z warstw namułu, 3) odnowie rowów w Szymanowie, gm. Rawicz – odmulenie rowów szczegółowych w obrębie ewid. Szymanowo na działkach nr 183 i 207 z warstw namułu, 4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót uzgodnił termin rozpoczęcia prac konserwacyjnych z właścicielami gruntów przyległych do rowów melioracyjnych i uzyskał ich zgodę na wejście na teren. 5. Szczegółowy zakres zamówienia, odpowiednio dla każdej części, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) przedmiaru/-ów robót wraz z kosztorysem/-ami zerowym/-i (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe inwestycji. Przedmiar/-y robót / kosztorys/-y zerowe mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentacje projektowe i wizję w terenie) stanowiących integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 roku poz. 917)  roboty polegające na wykonaniu robót przygotowawczych, robót ziemnych, robót hydrotechnicznych 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 7. Wykonawca przy realizacji zadań, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej, osobno dla każdej części zobowiązany będzie również do: 1) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1570 ze zm.), 2) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy, 3) załatwienia wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego, 4) obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – 3 egz. (do zdania Zamawiającemu), jak również zgłoszenie jej w ośrodku geodezyjnym, 5) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 6) organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), a także ustanowienie kierownika budowy posiadającego odpowiednie i wymagane kwalifikacje i uprawnienia, 7) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 8) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd), 9) po zakończeniu robót demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót, 10) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na wykonane roboty i wbudowane materiały, zgodnie ze złożoną ofertą (od 12 - 36 miesięcy), 11) uczestnictwo Wykonawcy w naradach organizowanych przez Zamawiającego, w szczególności ustanowionego kierownika budowy. 8. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym pod inwestycję. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jak wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Przedmiar/-y robót / kosztorys/-y, 5) Oferta Wykonawcy. 10. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach 5) Przedmiarze/-ach robót / kosztorysie/-ach. 11. Załączone do dokumentacji projektowej zdjęcia: ławki parkowej i stojaka na rowery mają charakter wyłącznie poglądowy służący do zaprezentowania oczekiwanego/proponowanego przez Zamawiającego wyglądu elementów małej architektury. 12. Wymienione w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub dokumentacji kosztorysowej wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi itd. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 15. Wybrany, dla danej części Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy: 1) dla części 1 - kosztorysu ofertowego w wersji papierowej i elektronicznej (ATH) na bazie którego została skalkulowania cena oferty, 2) dla części 2 - kosztorysów ofertowych w wersji papierowej i elektronicznej (ATH) na bazie których została skalkulowania cena oferty. 16. Niniejsze zamówienie jest w części współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości ustalonej dla danej części, na która składa ofertę, i tak: 1) dla CZĘŚCI 1, w wysokości: 3.500,00 PLN 2) dla CZĘŚCI 2, w wysokości: 900,00 PLN. 2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. W przypadku wyboru wpłaty wadium w pieniądzu należy je wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego GETIN NOBLE BANK SA 82 1560 0013 2885 7118 4000 0005. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien na blankiecie przelewu powołać się na nazwę zadania podaną przez Zamawiającego. Zaleca się, aby kopia dowodu przelewu została potwierdzona za zgodność z oryginałem i dołączona do oferty. Wydanie polecenia przelewu nie jest jednoznaczne z wniesieniem, dokonaniem zapłaty określonej kwoty wadium. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna, odpowiednie dokumenty w formie oryginału należy złożyć (w terminie, o którym mowa w punkcie 5) poprzez dołączenie do oferty w taki sposób aby mogły one stanowić osobny dokument tzn. nie były trwale związane z ofertą i istniała możliwość bez naruszenia oferty odesłać ten dokument po jego wykorzystaniu. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium we wszystkich okolicznościach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych - art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale XII SIWZ oraz wynikają z ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą niżej podane dokumenty: 1) wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę ofertę przetargową złożoną w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), 2) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ składane w postępowaniu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający dopuszcza złożenie w/wymienionego oświadczenia wraz z ofertą (wypełnienie części A oświadczenia), z zastrzeżeniem jego aktualizacji tj. wymogu informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach