Przetargi.pl
Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej: Część 1: Miejsce Muzykoterapii. Część 2: Tężnia i pijalnia. Część 3: Ścieżki ruchowe.

Wójt Gminy w Dębicy ogłasza przetarg

 • Adres: 39200 Dębica, ul. Batorego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 14 6803342, 6803310 , fax. 146 803 336
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy w Dębicy
  ul. Batorego 13
  39200 Dębica, woj. podkarpackie
  tel. 14 6803342, 6803310, fax. 146 803 336
  REGON: 851661056
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugdebica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej: Część 1: Miejsce Muzykoterapii. Część 2: Tężnia i pijalnia. Część 3: Ścieżki ruchowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane : Ochrona różnorodności biologicznej kompleksów leśnych w Latoszynie poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej: Część 1: Miejsce Muzykoterapii. Część 2: Tężnia i pijalnia. Część 3: Ścieżki ruchowe. Skrócone określenie robót budowlanych: Część 1: Miejsce Muzykoterapii. Przedmiotem inwestycji jest stworzenie miejsca muzykoterapii (zadaszona scena z widownią) oraz funkcjonalnej drogi dojazdowej (ciąg pieszo jezdny z miejscami postojowymi dla samochodów, wyposażonej w elementy małej architektury: stojak rowerowy, zastaw stół parkowy i ławki, ławki parkowe, tablica informacyjna, kosze na śmieci, wiata) i urządzenia siłowe na wolnym powietrzu. W ramach projektu zaplanowano umieszczenie 4 urządzeń siłowych kardio, tj. urządzeń typu „KOZIOŁ", „WYCIĄG GÓRNY', „WSPORNIK DO ROZCIĄGANIA NÓG” oraz „ROWEREK". Urządzenia te, znajdować się będą na terenie pomiędzy ciągiem pieszo-jezdnym, miejscem do muzykoterapii z widownią a umocnioną skarpą (w ramach inwestycji konieczne jest wykonanie umocnienia skarp gabionami - równolegle do drogi, za miejscem widowni - wschodnia granica miejsca realizacji projektu). Termin realizacji: do 28.02.2020 r. Część 2: Tężnia i pijalnia. Przedmiotem inwestycji jest budowa elementów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (w tym w zakresie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego): budynku pijalni, budynku toalet, tężni solankowej, obiektów małej architektury: placu zabaw, siłowni zewnętrznej, utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej oraz zagospodarowanie zieleni. Utwardzenie powierzchni gruntu dotyczy nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw (poliuretanowa), naturalnej trawiastej pod urządzeniami placu zabaw oraz utwardzonej kostką betonową pod urządzaniami siłowni oraz komunikacji. Zaprojektowane elementy siłowni zewnętrznej w ramach niniejszej inwestycji to: urządzenie typu wioślarz + pylon + prasa nożna; urządzenie typu biegacz + pylon + orbitrek; urządzenie typu steper + pylon + wahadło. Obiekty małej architektury i plac zabaw składać się będą ze: stołu do gry w szachy i chińczyka, huśtawki bocianie gniazdo, ważki miejskiej, platformy do balansowania, zestawu zabawowego straż pożarna, muzycznych cymbałków, muzycznej harfy, muzycznego kontrabasu, ławek modułowych, ławek z oparciem oraz koszów na śmieci. Termin realizacji: do 28.02.2020 r. Część 3: Ścieżki ruchowe . Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenów leśnych oraz stworzeniu ścieżek ruchowych (urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego). W ramach zagospodarowania terenów leśnych planowany jest remont ciągów pieszych kruszywem, wyposażenie ich w obiekty małej architektury (17 ławek, 12 koszy na śmieci), remont oczka wodnego oraz uporządkowanie i uzupełnienie zieleni leśnej, wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i utwardzenie terenu na potrzeby ruchu pieszego. Przy ścieżkach ruchowych znajdą się urządzenia siłowe wraz z dokładnym opisem prawidłowego korzystania, takie jak „jeździec", „biegacz”, „rowerek” czy „wspornik do rozciągania nóg”, przeznaczone szczególnie dla osób cierpiących na schorzenia kardiologiczne. Urządzenia siłowe wykonane będą ze stalowych rur oraz siedzisk, oparć stopnic wykonanych z blachy ze stali nierdzewnej. Projekt wpłynie na poprawę ruchu turystycznego w oparciu o zasoby przyrodnicze kompleksów leśnych w Latoszynie. Termin realizacji: do 28.02.2020 r. Inwestor informuje, że na działkach nr 784/4 i 784/6 w m. Latoszyn są już prowadzone roboty budowlane polegające na Budowie basenu z niezbędnym zapleczem. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowią: 1) dla Części 1 zamówienia: - projekt budowlany (załącznik nr l, nr 8), przedmiar robót x2, STWiORB, Wykonane przez: Biuro Projektowe PROJBUD 33-390 Łącko 370, - projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego, przedmiar robót x2, Wykonany przez – Agnieszka Kania Biuro Projektowe PLAN + , 39-200 Dębica ul. Kolejowa 19, 2) dla Części 2 zamówienia: - projekt budowlany (załącznik nr l, nr 2, nr.3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7), przedmiar robót, STWiORB, Wykonane przez: Biuro Projektowe PROJBUD 33-390 Łącko 370, - projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów zielonych Część 1 i Część 2, Wykonane przez: Wiesław Wyrostek CUDOWNY OGRÓD, 33-389 Jazowsko Obidza 397, 3) dla Części 3 zamówienia: - projekt budowlany (załącznik nr l), dokumentacja na zgłoszenie, przedmiar robót, STWiORB, Wykonane przez: Biuro Projektowe PROJBUD 33-390 Łącko 370, - projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów zielonych – Część 3 Wykonane przez: Wiesław Wyrostek CUDOWNY OGRÓD, 33-389 Jazowsko Obidza 397 Dokumentacja projektowa oraz STWiOR są zamieszczone jako załącznik do SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ugdebica.pl : BIP - link –Zamówienia publiczne. Z uwagi na przyjęte w umowie wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy i służy do uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia. Dokumentami podstawowymi do opisu przedmiotu zamówienia są: projekty budowlane i STWiOR. Wykonawca w ramach zamówienia winien wykonać i przedłożyć Inwestorowi inwentaryzację geodezyjną- powykonawczą, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 3. Wypełniając dyspozycję zawartą w art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że określenie w opisie przedmiotu zamówienia wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych - zostało zawarte w Dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna zawiera informacje dotyczące dostępności projektów dla wszystkich użytkowników oraz osób niepełnosprawnych. 4. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, które są zawarte w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, - Zamawiający, na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zgodnie z treścią art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Gdy sposób świadczenia i okoliczności świadczenia, realizowanego w ramach zamówienia na roboty budowlane, przez osoby występujące z ramienia wykonawcy lub podwykonawcy, dowodzą istnienia stosunku pracy, w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 Kodeksu pracy (pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem), to niezależnie od innych przepisów, wykonawca lub podwykonawca mają obowiązek zawrzeć z osobami zaangażowanymi w wykonywanie czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, umowę o pracę. Zaniechanie zawarcia umowy o pracę w powyższych okolicznościach skutkować będzie, obok odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa pracy, powstaniem odpowiedzialności wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę ( tj. na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. z 2014r.poz. 1502, z późn. zm. lub na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania) - osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. : a) Część 1: Wykonywanie robót związanych z układaniem nawierzchni asfaltowych, b) Część 2: Wykonywanie robót ogólnobudowlanych, c) Część 3: Wykonywanie robót związanych z wykonywaniem podbudowy. 2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w-w wymagań, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia- robót budowlanych. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących wskazane w punkcie 1) - czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wykonujących czynności wskazane w pkt 1) , wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym załącznik do SIWZ. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. W konsekwencji będzie traktowane jako nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy Pzp - Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: a) dla Części 1 zamówienia w wysokości : 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100); b) dla Części 2 zamówienia w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). c) dla Części 3 zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 63 12 40 4764 1111 0000 4861 2049 . W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, za termin wniesienia uznaje się datę i godzinę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) i wniesienia wadium w formie opisanej w art. 45 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Pzp tj. gwarancjach bankowych i ubezpieczeniowych- Zamawiający żąda aby w treści gwarancji byli wskazani wszyscy Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum - wszyscy uczestnicy konsorcjum, w spółce cywilnej - wszyscy wspólnicy spółki cywilnej). 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej), gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz, że - wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Powyższe wymagania odnoszą się również do poręczeń wymienionych w ust. 2 pkt 2) i 5). 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie pok. 17 lub zamieścić w osobnym opakowaniu – opisanym: WADIUM, dołączonym do oferty. Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej to doręczenie zamawiającemu (beneficjentowi) oryginału dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) w formie pisemnej. Forma pisemna dokumentu nierozłącznie wiąże się z własnoręcznym podpisem osoby, która wyraziła wolę w treści dokumentu. Oryginał dokumentu Zamawiający definiuje jako przedmiot materialny, na którym utrwalono oświadczenie woli w postaci znaków graficznych. Własnoręczny podpis wystawcy na dokumencie nadaje mu walor dokumentu oryginalnego. Konsekwencją niedostarczenia przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert, oryginału gwarancji jest uznanie, że wadium nie zostało wniesione i tym samym znajdzie zastosowanie przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli … wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy). 7. Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 8. Na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp: -Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie. 2. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - art.23 ust.2 ustawy Pzp (np. Konsorcjum , spółki cywilne) do oferty muszą być dołączone indywidualne oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ i w Sekcji III.4. ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące każdego z uczestników konsorcjum- wspólnika spółki cywilnej. 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Pzp) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Na podstawie Art. 25a. ust. 6 ustawy Pzp, cyt. : „W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, …. oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu … oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu …. oraz brak podstaw wykluczenia.” 5. Zamawiający żąda aby Wykonawca podał w złożonej ofercie: TERMIN UDZIELONEJ GWARANCJI NA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w miesiącach. 6. Na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach