Przetargi.pl
OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE CENTRUM DIALOGU IMIENIA MARKA EDELMANA W ŁODZI

Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91755 Łódź, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 636 38 21 , fax. 42 636 33 11
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi
  ul. Wojska Polskiego 83
  91755 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 636 38 21, fax. 42 636 33 11
  REGON: 10102246600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.centrumdialogu.com/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE CENTRUM DIALOGU IMIENIA MARKA EDELMANA W ŁODZI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OCHRONA OSÓB I MIENIA W OBIEKCIE CENTRUM DIALOGU IMIENIA MARKA EDELMANA W ŁODZI
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać posiadanie ważnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2017 poz. 2213 j.t. ze zm.). Zezwolenie na użytkowanie odpowiedniego pasma częstotliwości w łączności radiowej wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 5.1 „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia (zawierający m.in. oświadczenie o zaakceptowaniu dodatkowych zobowiązania określone w rozdziale VI Ogłoszenia). - należy przedstawić w formie oryginału 5.2 „Opis przedmiotu zamówienia” zaakceptowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. - należy przedstawić w formie oryginału. 5.3 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia - należy przedstawić w formie oryginału. 5.4 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia - należy przedstawić w formie oryginału. 5.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.6 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5.7 Zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (o ile dotyczy). - należy przedstawić w formie oryginału

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach