Przetargi.pl
Obsługa serwisowa sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 03-401 Warszawa, Al. Solidarności
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 555 11 54 , fax. 22 619 69 43
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Al. Solidarności 67
  03-401 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 555 11 54, fax. 22 619 69 43
  REGON: 01229882300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpraski.pl; http://przetargi.ipzp.pl/praski;

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa serwisowa sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa serwisowa sprzętu medycznego zainstalowanego w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 1) w zakresie części 1 – 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); 2) w zakresie części 2 – 800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100); 3) w zakresie części 3 – 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, I Oddział w Warszawie, nr konta: 96 1130 1017 0020 0760 6720 0002, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158; ze zm.). 4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokument, potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w ust. 3 pkt 2 – 5) SIWZ może zostać wystawiony na jednego z Wykonawców. 5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/56/serwis sprzętu medycznego/2018/BZP”. Zamawiający zaleca załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium. 5. W pozostałych przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 5) SIWZ, wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i złożenie tego dokumentu w siedzibie Zamawiającego z dopiskiem: „Wadium – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/56/serwis sprzętu medycznego/2018/BZP”. Zaleca się aby oryginał dokumentu załączyć do oferty w osobnej kopercie a kopię dokumentu dołączyć do oferty. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, o której mowa w ust. 3 pkt 3) – 4), zaleca się aby dokument gwarancji zawierał między innymi następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o. o.), gwaranta (banku lub instytucji, ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib i adresu, 2) przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, znak postępowania nadanego przez Zamawiającego, 3) kwotę gwarancji, 4) okres na jaki gwarancja została wystawiona (odpowiadający co najmniej terminowi związania ofertą), 5) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 8. W ofercie należy podać numer konta (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu) lub adres (w pozostałych przypadkach), na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia wstępnego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty. 5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w pkt. 1 ppkt. 2, samodzielnie pobierze i skorzysta z dokumentów z dokumentów znajdujących się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych. 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzania działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzeczy których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zaleca się sporządzić wykaz usług zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ). b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zaleca się sporządzić wykaz osób zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ). 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6 ppkt. 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 10. Dokument, o których mowa w pkt. 9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem łub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt. 10 znajdują odpowiednie zastosowanie. 12. Forma dokumentów: Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega Wykonawca, składane są w oryginale. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 13. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli: 1) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W takim przypadku, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów; 2) Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy; 3) Uwaga: Jeżeli Wykonawca powołuje się na oświadczenia lub dokumenty, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, zaleca się wskazanie w ofercie informacji czy Zamawiający jest w posiadaniu oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy (z podaniem numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone) lub wskazanie nazwy ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (ze wskazaniem adresu internetowego, wydającego urzędu lub organu, z dokładnymi danymi referencyjnymi dokumentacji).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach