Przetargi.pl
NAPRAWA SZKÓD POWODZIOWYCH NA TERENIE SUW ORAZ UJĘCIA WODY PITNEJ W KLUSZKOWCACH

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach ogłasza przetarg

 • Adres: 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2750070
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach
  ul. Gorczańska 3 3
  34-436 Maniowy, woj. małopolskie
  tel. 018 2750070
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czorsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  NAPRAWA SZKÓD POWODZIOWYCH NA TERENIE SUW ORAZ UJĘCIA WODY PITNEJ W KLUSZKOWCACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są naprawy szkód powodziowych na terenie SUW oraz ujęcia wody pitnej w Kluszkowcach w gminie Czorsztyn, działki nr: 34, 39, 48, 35/1. Opis sposobu realizacji robót, technologii ich wykonania, zastosowanych materiałów oraz ilości elementów zawarte są w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) będącymi załącznikami do SIWZ. Główne prace związane odbudową: - Remont ujęcia drenażowego oraz złoża filtracyjnego - Tymczasowe ujęcie wody - Odtworzenie ogrodzenia - Remont studni i odpływu wód popłucznych - Oczyszczenie i uszczelnienie zamulonego zbiornika wody uzdatnionej - Rurociąg zasilający zbiornik wody uzdatnionej - Rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną na sieć
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł Wadium może być wniesione: 1. w pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Krościenku Oddz. w Czorsztynie 73 8817 0000 2002 0200 1300 0110

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czorsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach