Przetargi.pl
Na Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, Leśna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 846 26 41 , fax. 15 846 25 46
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie
  Leśna 1
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 846 26 41, fax. 15 846 25 46
  REGON: 830353374
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim.nowadeba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka komunalna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Na Sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego (ON właściwy do warunków klimatycznych) w ilości ok. 56 000 litrów, do zbiornika typu Fuelmaster o pojemności 5000 litrów, zlokalizowanego w bazie Przedsiębiorstwa w Nowej Dębie ul. Leśna 1. Olej powinien odpowiadać normie PN- EN 590:2011 oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1680). Paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie. 2. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb, poprzez dostawę do w/w zbiornika. Dostawy jednorazowe obejmowały będą do 5000 litrów i wykonywane będą w dni robocze na podstawie złożonych zamówień (w ciągu 24 godzin od złożenia każdorazowego zamówienia). Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy. 3. Zamawiający będzie przyjmował paliwo komisyjnie w miejscu rozładunku cysterny na podstawie dwukrotnego pomiaru ilości dostarczonego paliwa za pomocą liczników oraz zalegalizowanej listwy pomiarowej przyporządkowanej do danego zbiornika dokonywanej przed i po zalaniu zbiorników (w litrach rzeczywistych); po zalaniu oleju napędowego pomiar dokonywany będzie po ustabilizowaniu się lustra paliwa w zbiorniku. 4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia (CPV): 09134100-8 – olej napędowy. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09134100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży odpis z właściwego rejestru lub w przypadku spółki cywilnej umowę spółki. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy uprawnieni do obrotu paliwami płynnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca przedłoży dokument - ważną na dzień rozstrzygnięcia koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach