Przetargi.pl
Montaż oraz wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody na fabrycznie nowe z nakładką radiową, w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, ul. Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301 , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  ul. Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż oraz wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody na fabrycznie nowe z nakładką radiową, w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w podziale na dwie części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę i montaż dostarczonych fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z modułem radiowym w lokalach mieszkalnych Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w podziale na dwie części, 1) Część I zamówienia – Wymiana 395 szt istniejących wodomierzy i montaż 111 szt. nowych wodomierzy w budynkach mieszkalnych wskazanych w wykazie adresowym nr 1 2) Część II zamówienia - Wymiana 367 szt istniejących wodomierzy i montaż 137 szt. nowych wodomierzy w budynkach mieszkalnych wskazanych w wykazie adresowym nr 2 2.Opis przedmiotu zamówienia: 1) Dostarczenie fabrycznie nowych wodomierzy jednostrumieniowych, suchobieżnych, o przepływie 1.6 m³/h i średnicy 15mm, z możliwością montowania wodomierza w pionie i poziomie, wraz z zintegrowanymi nakładkami radiowymi. 2) Wymiana wodomierzy tj. zdemontowanie wodomierzy, które utraciły ważność cech legalizacji oraz dostarczenie i zamontowanie fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z nakładką radiową, z wymianą zaworu, półśrubunków, uszczelkami i plombowaniem. 3) Montaż nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody z nakładką radiową w istniejącą instalację, polegający na cięciu, nagwintowaniu, montażu zaworu kulowego przed wodomierzem, montażu półśrubunków wraz z uszczelkami i plombowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38421100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości: 1) dla Części I zamówienia (wykaz adresowy nr 1) w wysokości - 4 151,00 (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden złotych), 2) dla Części II zamówienia (wykaz adresowy nr 2) w wysokości – 4 186,00 zł (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych), Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wyraźnie oznaczyć części, na które wnosi wadium, np. w tytule przelewu. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w pokoju nr 9, przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia: 1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 7) karty katalogowe potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę wodomierze i nakładki radiowe posiadają parametry metrologiczne zgodne z żądaniem Zamawiającego. Na kartach katalogowych jednoznacznie należy wyróżnić oferowane wodomierze i nakładki radiowe i ich parametry metrologiczne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach