Przetargi.pl
Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-528 Warszawa, Hoża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48 22 2774201, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
  Hoża 13a
  00-528 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 2774201, , fax. -
  REGON: 365421948
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzw.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do funkcjonowania toalety publicznej zlokalizowanej w Ogrodzie Saskim, na działce nr ewid. 24/25 z obrębu 5-03-04 przy zbiegu ul. Marszałkowskiej i Królewskiej w Warszawie, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załącznik nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu zamówienia, dalej jako „OPZ”).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania poprzez złożenie oferty, Wykonawca ma obowiązek, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione formularz cenowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach