Przetargi.pl
Modernizacja serwera polegająca na rozbudowie pamięci RAM do 32 GB wraz z montażem podzespołów ( pamięć RAM, Memory Expansion Board

Urząd Skarbowy Warszawa Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01-381 Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 2D
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5336660, 5336904 , fax. 022 5336786
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy Warszawa Wola
  ul. Powstańców Śląskich 2D 2D
  01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5336660, 5336904, fax. 022 5336786
  REGON: 01203779000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja serwera polegająca na rozbudowie pamięci RAM do 32 GB wraz z montażem podzespołów ( pamięć RAM, Memory Expansion Board
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja serwera HP ML 570 G4 polegająca na rozbudowie pamięci RAM do 32 GB wraz z montażem podzespołów (pamięci RAM, Memory Expansion Board). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.is.waw.pl/USWWola i www.is.waw.pl/BIP/USWWola/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach