Przetargi.pl
Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie

Gmina Szemud ogłasza przetarg

 • Adres: 84217 Szemud, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 764 428 , fax. 586 764 428
 • Data zamieszczenia: 2019-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szemud
  ul. Kartuska 13
  84217 Szemud, woj. pomorskie
  tel. 586 764 428, fax. 586 764 428
  REGON: 19167542200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szemud.pl/zamowienia-publiczne-i-inwestycje/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja nawierzchni ul. Ogrodowej w Kieleńskiej Hucie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Długość całkowita przebudowywanej drogi 255,00 m o szerokości nawierzchni asfaltowej 6m i 5,5 m (w tym 100 m - 6,00 m. + 135 m. - 5,5 m + 20 m. nakładki na istniejącym asfalcie). Przewidziano zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z następujących warstw: - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie mniejszej niż 15 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości nie mniejszej niż 5 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S -warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu, - zjazdy i skrzyżowania – ok. 42 m2 - krawężniki betonowe – ok. 6 m - ścieki z prefabrykatów betonowych ok. 295 m - pionowe znaki drogowe – 2 szt. - pionowe znaki drogowe - U1a – 8 szt. - pobocza - 2x 1,0 m 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania geodezyjnego pomiaru powykonawczego dla inwestycji; Dokumentację należy przedłożyć w formie pisemnej -3 egz. i elektronicznej w (PDF lub JPG oraz pliku otwieranym przez program kartograficzny ,,MMP lub DXF"). 3. Zamawiający przedstawiając nazwy własne w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia miał na celu wyłącznie pokazanie w sposób jednoznaczny, o jakich parametrach technicznych materiał (urządzenie) należy użyć do wykonania robót budowlanych. Użycie nazw własnych w żaden sposób nie sugeruje producenta, ma jedynie charakter przykładowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania produktów wybranego przez siebie producenta o takich samych (równoważnych) parametrach technicznych i jakościowych, a jego oświadczenie o równoważności lub /i zastosowaniu materiałów (urządzeń) podanych przykładowo w SIWZ zawarte będzie w kosztorysie ofertowym. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy. Dokumenty te stanowią zał. Nr 6 do SIWZ. WAŻNE! Kosztorys ofertowy dołączony przez Zamawiającego do SIWZ stanowi przykładowe wyliczenie zakresu i nie może być jedyną podstawą wyliczenia ceny kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawcę! 5. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa umowa - projekt stanowiąca załącznik 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach