Przetargi.pl
MODERNIZACJA I WYMIANA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W RAMACH ADAPTACJI ZABYTKOWEGO PAŁACU W KOŚCIELCU

Zespół Szkół Plastycznych w Kole ogłasza przetarg

 • Adres: 62-600 Koło, ul. Powstańców Wielkopolskich 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 26 22 900 , fax. 63 26 22 906
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Plastycznych w Kole
  ul. Powstańców Wielkopolskich 4 4
  62-600 Koło, woj. wielkopolskie
  tel. 63 26 22 900, fax. 63 26 22 906
  REGON: 00083116100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plastykkolo.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA I WYMIANA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH W RAMACH ADAPTACJI ZABYTKOWEGO PAŁACU W KOŚCIELCU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach adaptacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego wykonanie prac remontowo - modernizacyjnych instalacji wewnętrznych pałacu w Kościelcu (ul. Długa 1) na siedzibę Zespołu Szkół Plastycznych w Kole. Prace będące przedmiotem zamówienia można podzielić na pięć głównych grup: a) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, b) Wymiana instalacji wod-kan i ciepłej wody, c) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, d) Wykonanie instalacji gazowej, e) Modernizacja lokalnej kotłowni gazowej. 2. Prace będą prowadzone w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, a szczegółowy ich zakres prac został określony w kosztorysach nakładczych (przedmiarach). 3. Prace będą prowadzone w oparciu o opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentację techniczną budowlaną na mocy której Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją pozwolenia na budowę nr 672/2009 z dnia 15.12.2009 roku. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. 5. Warunki finansowe rozliczeń: a. podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany końcowy protokół odbioru robót, b. dopuszczalne jest rozliczenie etapowe na podstawie protokołów odbioru częściowego, nie częściej niż jeden raz w miesiącu c. wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d. podane w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. 6. Kody CPV: - 45.45.30.00-7 - roboty remontowe i renowacyjne, - 45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, - 45.31.00.00-3 - roboty instalacyjne elektryczne - 45.33.12.10-1 - Instalowanie wentylacji. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie ma obowiązku wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plastykkolo.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach