Przetargi.pl
Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza przetarg

 • Adres: 47-330 Zdzieszowice, Bolesława Chrobrego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 064 400, , fax. 774 064 444
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Zdzieszowic
  Bolesława Chrobrego 34
  47-330 Zdzieszowice, woj. opolskie
  tel. 774 064 400, , fax. 774 064 444
  REGON: 53034700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie jezdni szerokości 5,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S. Po obu stronach projektowanej jezdni przewiduje się wykonanie opasek z kostki betonowej gr. 8 cm. Od strony jezdni opaski będą ograniczone krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15×22×100cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym 3cm powyżej projektowanej nawierzchni jezdni. Od strony przyległych działek opaski należy ograniczyć obrzeżem betonowym o wymiarach 8×30×100cm. Istniejące zjazdy należy przełożyć i dopasować wysokościowo do projektowanych rzędnych. Projektuje się wpusty uliczne Wp-1 – Wp-4 klasy D400 o wymiarach 305×500mm oraz studnie chłonne. Ponadto przewiduje się poszerzenie zjazdu z DP 1443 O Jasiona – Zdzieszowice w ulicę Boczną Żyrowa. W ramach przedsięwzięcia konieczna jest przebudowa kolidujących słupów linii napowietrznej niskiego napięcia oraz przęseł linii NN. Ponadto przewiduje się przebudowę sieci gazowej średniego ciśnienia (p=0,1 - 0,5 MPa) z przyłączami gazowymi, celem posadowienia go min. 0,5m poniżej warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi tj. oś przebudowywanego gazociągu ok. 1,2 m poniżej górnej rzędnej warstwy asfaltu. Zakres rzeczowy branży sanitarnej obejmuje wykonanie systemu odwodnienia : - studnie chłonne fi1500mm betonowe - 2 szt. - kanały z wpustów z rur fi160mm PVC-U - 9,5 m - studzienki wpustowe ściekowe - 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach