Przetargi.pl
Modernizacja chodników przy ul. Polanki, Wita Stwosza, Żuławskiej i Przybrzeżnej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników - edycja 2018

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80560 Gdańsk, ul. Żaglowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 205 100 , fax. 583 205 105
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11
  80560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 205 100, fax. 583 205 105
  REGON: 16837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja chodników przy ul. Polanki, Wita Stwosza, Żuławskiej i Przybrzeżnej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników - edycja 2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na realizację zadania pn. „Modernizacja chodników przy ul. Polanki, Wita Stwosza, Żuławskiej i Przybrzeżnej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników - edycja 2018”. 2. Zamówienie podzielone jest na 2 (dwie) części: 1) Część nr 1 zamówienia obejmująca zakresem 2 (dwa) zadania: a) Zadanie nr 1 – Remont chodników zlokalizowanych po obu stronach ul. Polanki od ul. Stary Rynek Oliwski do ul. Derdowskiego, b) Zadanie nr 2 - Remont chodników zlokalizowanych po obu stronach ul. Wita Stwosza od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Orkana. 2) Część nr 2 zamówienia obejmująca zakresem 2 (dwa) zadania: a) Zadanie nr 1 – Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej od. Skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętną, b) Zadanie nr 2 – Budowa chodnika przy ul. Przybrzeżnej od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: - dla części nr 1 zamówienia w wysokości 48 000 zł. - dla części nr 2 zamówienia w wysokości 21 000 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 j.t.). 4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Gminę Miasta Gdańska - Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium – nr referencyjny M/PN/006/2019/MD – część nr ….. 6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium – część nr …………, „Modernizacja chodników przy ul. Polanki, Wita Stwosza, Żuławskiej i Przybrzeżnej w Gdańsku” w ramach Programu Modernizacji Chodników - edycja 2018”, nr referencyjny M/PN/006/2019/MD. 7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą – także przez ten okres.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach