Przetargi.pl
Modernizacja budynku lazaretu wojskowego (obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ) przy ul. Zaszpitalnej 2-4 (Szumana 2) w Toruniu

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6521268 , fax. 56 6227432
 • Data zamieszczenia: 2016-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 1
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6521268, fax. 56 6227432
  REGON: 87040508000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wspl-torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja budynku lazaretu wojskowego (obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ) przy ul. Zaszpitalnej 2-4 (Szumana 2) w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac blacharsko-dekarskich, izolacyjnych, tynkarskich oraz robót ziemnych i wykończeniowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach