Przetargi.pl
Leki, opatrunki, preparaty do pielęgnacji pacjenta.

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, ul. Gimnazjalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 902 314 , fax. 413 902 319
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Gimnazjalna
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 902 314, fax. 413 902 319
  REGON: 26007645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz-konskie.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leki, opatrunki, preparaty do pielęgnacji pacjenta.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zad. nr 1 - Immunoglobulina ludzka anty-D - 3 pozycje. Zad. nr 2 - Lopromide - 3 pozycje. Zad. nr 3 - Opatrunki - 12 pozycji. Zad. nr 4 - Opaski do terapii - 3 pozycje. Zad. nr 5 - Pianka dom mycia skóry pacjenta - 1 pozycja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień (dotyczy tych zadań – dla których jest wymagane prawem) Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie (zezwolenie)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach