Przetargi.pl
Leasing operacyjny biokompostowni tunelowej dla MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym. Postępowanie drugie.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-320 Połczyn Zdrój, ul. Wardyń Górny 35
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 716 29 38
 • Data zamieszczenia: 2014-06-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
  ul. Wardyń Górny 35 35
  78-320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 716 29 38
  REGON: 33144069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Leasing operacyjny biokompostowni tunelowej dla MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym. Postępowanie drugie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego biokompostowni tunelowej. 2. Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa biokompostowni tunelowej do MPGO Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, znak: MPGO.P2.2014 wybrał ofertę firmy Eniron Sp. z o.o., na dostawę biokompostowni tunelowej za kwotę 936 030 zł brutto. Przedmiot dostawy został opisany szczegółowo na fakturze proforma nr 2014/05/MF/00000001 oraz specyfikacji do niniejszej faktury (załącznik nr 5 do SIWZ). 3. Obecne postępowanie dotyczy sfinansowania zakupu w formie leasingu operacyjnego na niżej opisanych warunkach. 4. Warunki leasingu: a) Czas trwania umowy (okres leasingu operacyjnego - 60 miesięcy) - ustala się wysokość rat leasingowych opartych na stałej stopie procentowej (okres odsetkowy o stałej stopie oprocentowania stanowi 60 miesięcy). b) Czynsz inicjalny, jako opłata wstępna - max. 10%. c) 59 równych rat. d) Wartość wykupu (płatna w całości w ratach) - max. 15 %. e) Waluta leasingu: PLN. f) Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie umowy weksel in blanco. g) Koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu w okresie trwania umowy leasingu, leżą po stronie wykonawcy i należy je uwzględnić w koszcie raty leasingowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661140002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: mpgo.polczynzdroj.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach