Przetargi.pl
Kreacja i produkcja materiałów dotyczących edukacji rodzin w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - walka z nadwagą i otyłością

Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłasza przetarg

 • Adres: 02903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 225 509 767 , fax. 228 421 103
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
  ul. Powsińska
  02903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 225 509 767, fax. 228 421 103
  REGON: 28847800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.izz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kreacja i produkcja materiałów dotyczących edukacji rodzin w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - walka z nadwagą i otyłością
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kreacja i produkcja materiałów dotyczących edukacji rodzin w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej - walka z nadwagą i otyłością
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79340000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dwie (propozycje) linie kreatywne. W każdej z dwóch linii Wykonawca przedstawi (dotyczy punktów od 1 do 7): 1. Założenia strategiczne i kreację kampanii: a. BIG IDEA (główny koncept kreatywny - wspólny dla wszystkich działań komunikacyjnych wykorzystywanych w trakcie kampanii, w tym w innych działaniach realizowanych przez Zamawiającego): prosto, syntetycznie, a przy tym kreatywnie sformułowana zasadnicza treści kampanii, b. Nazwa programu i slogan - nazwa i hasło w zapamiętywalny sposób podsumowujące główną myśl kampanii. 2. Kreację strony www pełniącej rolę landing page kampanii programu: a. projekt graficzny strony głównej, b. projekt graficzny panelu rejestracji, c. projekt graficzny podstrony tygodniowego wyzwania dla rodzin. 1. Kreację dwóch key visuali oraz 4 haseł przeznaczonych do działań komunikacyjnych w Internecie w ramach kampanii ZDROWA RODZINA. 4. Propozycję kreacji materiałów komunikacyjnych (edukacyjnych) z kategorii film na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego drabinek (drabinki stanowią Załącznik nr 5 do SOPZ) t.j.: a. założenia realizacyjne dla cyklu filmów, koncepcja ogólna w postaci opisu, planowanych lokacji, charakteru bohaterów (casting) + zdjęć referencyjnych, tj. treatment dla cyklu filmów - opis, w którym przedstawia swoją wizję realizacji cyklu filmów , nazwisko proponowanego reżysera lub operatora z doświadczeniem reżyserskim. b. storyboard - seria obrazów , opisy odpowiadająca załączonej drabince do jednego z cyklu 20 filmów (na podstawie Załącznika nr 10 do SOPZ, format storyboardu stanowi Załącznik nr 6 do SOPZ). 5. Propozycję kreacji materiałów komunikacyjnych (edukacyjnych) z kategorii animacji na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego drabinek (Załącznik nr 5 do SOPZ), o zawartości: a. założenia realizacyjne dla cyklu animowanych prezentacji edukacyjnych (animacji), koncepcja ogólna (w postaci opisu sposobu, stylu realizacji + obrazki lub inne materiały referencyjne, referencje proponowanej stylistyki (rysunki, grafiki rekomendowanego rysownika), tj. treatment dla całego cyklu filmów - opis, w którym przedstawia swoją wizję realizacji cyklu animacji. b. storyboard - seria obrazów odpowiadająca załączonej drabince do jednego z cyklu 21 animacji (na podstawie Załącznika nr 10 do SOPZ, format storyboardu stanowi Załącznik nr 6 do SOPZ). 6. Propozycję kreacji materiałów komunikacyjnych (edukacyjnych) z kategorii infografika na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego contentu (Załącznik nr 7 do SOPZ), o zawartości: a. projekt przykładowej infografiki na bazie contentu przekazanego przez Zamawiającego do jednej z cyklu 43 infografik 7. Propozycję wykonania i projekt graficzny elementów wchodzących w skład przenośnego stanowiska NCEŻ tj.: a. 2 roll’upów spójnych z grafiką kampanii b. składanej ścianki brandowana NCEŻ c. projekt składanego modułowego stanowiska porad. 8. Jedną propozycję kreacji materiałów komunikacyjnych (edukacyjnych) z kategorii infografika na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego contentu (załącznik nr 7 do SOPZ) o zawartości: projekt przykładowej infografiki na bazie contentu przekazanego przez Zamawiającego do jednej z cyklu 43 infografik Wszystkie wymagane dokumenty składane są w oryginale wraz z ofertą w wersji papierowej i wersji elektronicznej na pendrive.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach