Przetargi.pl
Konserwacje, naprawa i usuwanie awarii instalacji technologicznych basenów pływackich w obiektach administrowanych przez Jednostką Wojskową Nr 2063

Jednostka Wojskowa Nr 2063 ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, Stefana Banacha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 824 121 , fax. 261 824 108
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 2063
  Stefana Banacha 2
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 824 121, fax. 261 824 108
  REGON: 010210333
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacje, naprawa i usuwanie awarii instalacji technologicznych basenów pływackich w obiektach administrowanych przez Jednostką Wojskową Nr 2063
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej konserwacji basenów pływackich (wraz z ich wyposażeniem) zlokalizowanych w budynku nr 23 na terenie kompleksu nr 3656 przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 oraz budynku nr 5 przy na terenie kompleksu K-1039 przy ul. Ostroroga 35 w Warszawie. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I - konserwacja basenu pływackiego na terenie kompleksu nr 3656, w budynku nr 23, ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie oraz Zadanie II – konserwacja basenu pływackiego na terenie kompleksu nr 1039, w budynku nr 5, ul. Ostroroga 35 w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach